Zdrowie Publiczne i Epidemiologia to nowy kierunek na białostockiej uczelni medycznej

Studenci będą uczyli się, jak planować działania profilaktyczne, jak prowadzić politykę zdrowotną, jak organizować system ochrony zdrowia, ale też jak oceniać sytuację zdrowotną całego społeczeństwa czy organizować działania kryzysowe. Po skończeniu studiów będą też posiadali wiedzę nauk medycznych. Władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nie kryją, że do utworzenia nowego kierunku zmobilizowała ich sytuacja pandemiczna na świecie.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

- Obserwując rynek usług zdrowotnych, losy absolwentów, potrzeby aktualnych studentów, a przede wszystkim obecną sytuację epidemiologiczną, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku postanowił uzupełnić dotychczasową ofertę na kierunku Zdrowie Publiczne o moduł epidemiologia - zapowiada Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wyjaśnia, że choć idea utworzenia nowego kierunku zrodziła się całkiem niedawno, to jego realizacja bazuje na wieloletnich doświadczeniach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w nauczaniu nauk o zdrowiu, w tym Zdrowia Publicznego. 

- Specjaliści z zakresu Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą pełnić rolę łącznika pomiędzy medycyną a wszystkimi innymi obszarami życia społecznego, które kształtują nasze zdrowie - dodaje. - Trwająca pandemia w dużym stopniu uwypukliła, że tacy specjaliści na rynku ochrony zdrowia są niezbędni. Jest to zadanie o tyle trudne, że wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz posługiwania się językiem z bardzo wielu obszarów, dlatego głównym celem nauczania na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego (sanepid, administracja w urzędach państwowych).

UMB przygotował 39 miejsc na nowym kierunku. 

Nowy kierunek będzie nauczany na wydziale nauk o zdrowiu, jak i nauk medycznych.

Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych. Po pierwsze, będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia (np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym). Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk, to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia (epidemiologia opisowa, epidemiologia analityczna, epidemiologia kliniczna, monitoring sytuacji zdrowotnej, nadzór sanitarno-epidemiologiczny). Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna. 

Poza tym absolwenci Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą posiadali wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, patofizjologia, biochemia czy biofizyka. Ponadto na kierunku pojawią się zagadnienia, dzięki którym absolwenci nabędą kompetencje tzw. miękkie (np. negocjacje, zarządzanie projektami, komunikacja w zdrowiu czy zarządzanie kryzysowe).

Jeśli chodzi o zdolności jakie powinni posiadać kandydaci na kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia chętnie widziane są osoby o zdolnościach analitycznych, pełne inicjatywy, otwarte i empatyczne.

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w podmiotach wyznaczonych przez UMB (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), jak również istnieje możliwość realizacji własnych pomysłów w postaci praktyk krajowych czy zagranicznych, także w sektorze niepublicznym.

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak np. instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcja Sanitarna, podmioty działalności leczniczej, instytuty naukowo-badawcze, firmy farmaceutyczne, zakłady ubezpieczeń czy organizacje pozarządowe.

Co więcej, absolwent studiów 1. Stopnia (licencjackich) kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia może kontynuować naukę na studiach 2. Stopnia (magisterskich) zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne oraz na studiach podyplomowych.

Rekrutacja: jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech: biologii, chemii, matematyki lub fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony). Poziom podstawowy liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2.

Zobacz również