W odpadach marzec oznacza podwyżkę

Od 1 marca 2020 obowiązują nowe stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną tych zmian jest konieczność zapewnienia samobilansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie, co wynika z przepisów prawa.

/pixabay.com/

/pixabay.com/

Obowiązujące w Białymstoku od 2013 roku stawki za wywóz śmieci zależne są nie od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego, lecz od powierzchni lokalu mieszkalnego. Do końca lutego 2020 roku przy zbiórce selektywnej płaciliśmy: przy powierzchni mieszkania do 40 m kw. - 9 zł miesięcznie, powierzchni 40,01-80 m kw. - 21 zł, zaś większej powierzchni - 29 zł. Przy braku selekcji opłaty są dwa razy wyższe.

Uchwalone w grudniu przez Radę Miasta nowe stawki w Białymstoku wynoszą odpowiednio: 16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 7-16 zł, w zależności od wielkości lokalu. Są to stawki dla zbiórki selektywnej - bo zgodnie z przepisami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Jeśli ktoś nie segreguje, zapłaci stawkę podwójną. Ulgę można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady. W zależności od wielkości lokalu ulga za kompostownik wynosi od 1 do 3 zł miesięcznie, przy czym korzystający z tej ulgi nie mogą wystawiać do odbioru odpadów w brązowym worku. 

Dodatkową ulgę dostaną rodziny spełniające kryteria Karty Dużej Rodziny - wspólnie zamieszkujące - oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcieli, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego, musieli do 21 lutego złożyć pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Bez tego gmina nie będzie odbierała odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Właściciele nieruchomości "mieszanych", tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca 2020 r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji, począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17 (pok. 105 i 110). Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy referatu pod numerami telefonów: 85 869 6591 (i kolejno aż do końcówki 6597).

Radni Białegostoku uchwalili także osobny program osłonowy związany z podwyżką opłat za wywóz odpadów. Pomoc ta obejmuje zwolnienie z połowy wyliczonej opłaty za śmieci osób w wieku emerytalnym, samotnie mieszkających w lokalu o powierzchni powyżej 40 metrów kwadratowych. Ulga dotyczy osób ubogich, które mają dochód nieprzekraczający 1892 zł miesięcznie, nie korzystają z innych form pomocy zmniejszających opłaty za odbiór odpadów. 

Zainteresowany ulgą i spełniający kryteria musi napisać wniosek do urzędu i załączyć do niego odpowiednie dokumenty. 

Obowiązujące akty prawne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zobacz również