Stypendia dla młodych twórców

Do 30 listopada młodzi twórcy zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku na cały 2023 r. lub na pierwsze półrocze.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35. roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie o wykonywaniu wolnego zawodu),

- program stypendium i harmonogram pracy,

- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (przedstawioną chronologicznie),

- wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,

- informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia rozumianego jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane, indywidualne autorskie dzieło lub projekt. Tematyka i zakres przedsięwzięć stypendialnych powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. (półroczny) lub do 31 grudnia (roczny).

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, filmy, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki materialne uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również