Miasto zachęca do segregacji odpadów

Zgodnie z przepisami unijnymi miasta i gminy są zobowiązane do segregacji odpadów na odpowiednim poziomie. Aby sprostać tym wymaganiom, Miasto Białystok podejmuje działania zmierzające do lepszej segregacji, a tym samym zmniejszenia liczby pojemników na zmieszane odpady komunalne na nieruchomościach wielorodzinnych. Ponadto prowadzone są działania edukacyjne dla mieszkańców.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Obecnie największym wyzwaniem Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Białymstoku jest zawartość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Powinny tam być wrzucane jedynie odpady tzw. resztkowe - np. zużyta odzież, artykuły higieniczne. Niestety, bardzo często trafiają do nich cenne tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów (np. z papieru i tworzyw sztucznych lub aluminium), których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych (np. kartoniki na płynną żywność).

Odpady zmieszane trafiają bezpośrednio do białostockiej spalarni, natomiast te segregowane - do sortowni w Hryniewiczach, a następnie przekazywane są do recyklingu. W Białymstoku około 80% ludności miasta stanowią osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej i to przede wszystkim od nich zależy sukces prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz sukces Miasta w osiągnięciu właściwego poziomu recyklingu w roku bieżącym i latach następnych, określonego przepisami Unii Europejskiej.

Korzystne zmiany w segregacji są niezbędne, bo każda gmina musi 35% wagi wszystkich odebranych w 2023 r. odpadów przygotować do ponownego użycia i recyklingu (dla porównania – za rok 2022 poziom ten wynosił 25%). Jeśli Miasto się z tego obowiązku nie wywiąże, będzie płacić surowe kary. Przy obecnym stanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Białegostoku uzyskanie takiego poziomu może być problematyczne. W kolejnych latach wymagany od gmin stopień odzysku będzie sukcesywnie wzrastał (aż do 65% wagowo za 2035 i każdy kolejny rok).

Obliguje to Urząd Miejski oraz firmy, które realizują odbiór odpadów na terenie miasta, do objęcia szczególnym nadzorem miejsc gromadzenia śmieci. Dlatego na terenie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszkałej prowadzone będą kontrole, które pomogą sprawdzić, gdzie występują uchybienia w selektywnej zbiórce odpadów. Takie działania prowadzone są już od 1 lipca 2013 r., ponieważ to był i jest nadal obowiązek ustawowy.  Kontrolowana będzie przede wszystkim zawartość pojemników na zmieszane odpady komunalne, do których powinny trafiać wyłącznie odpady resztkowe (artykuły higieniczne, odzież, resztki żywności pochodzenia zwierzęcego.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również