FOTO. Centrum Genomu, Biobankowania, Prewencji, Psychiatrii, czyli inwestycje UMB

Nowoczesne badania, medycyna XXI wieku i mnóstwo ambitnych naukowców to codzienność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Teraz uczelnia inwestuje w budynki.

fot. UMB

fot. UMB

Trwa budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, Centrum Genomu (w miejscu po dawnej pralni za Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym), a także Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek UMB. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS)" dofinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020). Ogólna wartość projektu to ponad 170 mln zł, zaś poziom dofinansowania przekracza 136 mln zł. Projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego jako jedno z kluczowych przedsięwzięć dla rozwoju naszego województwa.

W obu budynkach (Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu) znajdą się pomieszczenia pracy dla naukowców, laboratoria oraz gabinety do badania pacjentów na potrzeby projektów B+R. Część z pomieszczeń będzie modułowa, co oznacza, że stawiając różne ścianki działowe można je będzie doraźnie zwiększać lub zmniejszać. Łączna wartość prac budowlanych wyniesie 22,9 mln zł, a budynek będzie gotowy przed wakacjami przyszłego roku.

Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej dotyczy tzw. części niekomercyjnej ww. projektu. Z jednej strony obejmować będzie badania populacyjne i ośrodek telemedycyny, co umożliwi bezpośredni kontakt i monitorowanie oraz konsultacje kliniczne z pacjentami biorącymi udział w badaniach klinicznych. Z drugiej strony utworzone zostaną laboratoria medycyny regeneracyjnej i w połączeniu z systemem Biobankowania stanowić będą kliniczne centrum badań i rozwoju. Centrum Genomu będzie ukierunkowane na działalność gospodarczą (komercyjną). W planowanym projekcie sekwencjonowanie genomu ludzkiego odbywać się będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych technologii, które pozwolą na szybkie uzyskiwanie wyników sekwencjonowania w relatywnie niskim koszcie. Analiza rynku potwierdza wysoki potencjalny popyt na przyszłe usługi badawcze.

Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek UMB kosztować będzie blisko 7 mln zł. Budynek, który powstaje na zapleczu Collegium Pathologicum ma być gotowy do końca kwietnia 2022 r. Będzie posiadał pomieszczenia do gromadzenia tkanek i komórek oraz pomieszczenia techniczne. Pracownie naukowe i laboratoria znajdują się już w Collegium Pathologicum. Biobankowanie polega na pobieraniu, przetwarzaniu i przechowywaniu materiału biologicznego oraz towarzyszących temu materiałowi danych z godnie z najwyższymi standardami zapewniającymi odpowiednią jakość i ochronę dawców. Materiał taki może być wykorzystywany zarówno do celów naukowych, ale również klinicznych w tym naukowych eksperymentów medycznych. Odpowiednio dobrana oferta (np. spersonalizowany serwis diagnostyczny, licencji komercyjna zespołom badawczym, przechowywanie i dostęp do materiału biologicznego, informacja demograficzna i kliniczna, itp.) stanowi o znaczącym komercyjnym potencjale przyszłych efektów zamierzenia inwestycyjnego. Siłą napędową rynku jest opracowywanie nowych leków i medycyna spersonalizowana, a problem stanowią wyzwania związane ze standaryzacją i harmonizacją praktyk w zakresie biobankowania. Od wielu lat rynek jest zróżnicowany i rozdrobniony, co utrudnia naukowcom dostęp do wysokiej jakości materiału biologicznego. Jednakże stworzenie sieci biobanków pomaga sprostać tym wyzwaniom. Rozwój biobanków i usług medycznych opartych na biobankowaniu ma duży potencjał komercjalizacyjny. Biobankowanie umożliwia wprowadzenie wielu innowacji w poszukiwaniu rozwiązań? diagnostycznych i terapeutycznych, szczególnie istotnych w walce z nowotworami. Centrum Biobankowania tworzyć ma kliniczne centrum badan? i rozwoju, wykorzystujące możliwość? rekonstrukcji tkanek z pluripotentnych komórek, z możliwością? biobankowania tkanek i płyno?w ustrojowych w warunkach spełniających wymogi dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w celach badawczych, rozwojowych oraz leczniczych. Aby umożliwić pełne wykonanie zaplanowanych w projekcie celów konieczne jest stworzenie pierwszych w województwie podlaskim pomieszczeń spełniających wymogi dla Banków Tkanek i Komórek w ramach Centrum Biobankowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tylko takie pomieszczenia są w stanie uzyskać akredytacje Ministerstwa Zdrowia w zakresie pobierania, przetwarzania i przechowywania tkanek i komórek do celów klinicznych (w tym naukowych eksperymentów medycznych). Pomieszczenia otwierają możliwości przyszłego wdrażania opracowanych rozwiązań terapeutycznych do których konieczne jest uzyskanie akredytacji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. UMB przygotowując się do realizacji zadania jakim jest powstanie Biobanku, nawiązał współpracę z przedsiębiorstwem posiadającym know-how w zakresie wysokiej jakości biobankowania materiału biologicznego i zbierania danych klinicznych dotyczących nowotworów oraz doświadczenie w prowadzeniu biobanków na całym świecie. Doświadczenie naukowe UMB stwarza podstawy do prognozowania konkretnych efektów zadania inwestycyjnego.

Kolejną ważną inwestycją na UMB jest zagospodarowanie historycznego Budynku Collegium Floridum (dawnej oranżerii) przy ul. Mickiewicza 2B.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia jest przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia Uniwersytetu Medycznego. Będzie to ośrodek badawczy, który umożliwi praktyczne wykorzystanie odkryć w zakresie podstawowej nauki. Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Procesu Starzenia wyposażone zostanie w laboratoria i pracownie umożliwiające prowadzenie badań klinicznych i ich analizę oraz rozwój metod wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób osób starszych, dając szansę na polepszenie zdrowia oraz jakości życia osób starszych. Budynek przy ul. Mickiewicza 2B w Białymstoku, istnieje od poł. XVIII w. W epoce baroku funkcjonował jako "Pomarańczarnia, tzw. Oranżeria w Zespole Pałacowym Branickich" i jest wpisany na listę zabytków.

W ramach Centrum będą się znajdować laboratoria:

- Laboratorium Chorób Metabolicznych,

- Laboratorium Metabolizmu Lipidów,

- Pracownia Nanomedycyny,

- Laboratorium Metabolomiki Farmaceutyczne,

- Laboratorium Analizy Białek i Proteomiki,

- Laboratorium Hodowli Komórkowych i Analizy Pierwiastków,

- Laboratorium Analizy Biochemicznej i Laboratorium Mikrobiologiczne,

- Laboratorium Chromatografii/ Analizy Białek i Proteomiki.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych 30.06.2022 r.

Ważną inwestycją UMB jest także trwająca budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Obecnie budynek, który powstaje w miejscu po tzw. Domku Szwedzkim, jest na etapie stanu zamkniętego. Posiada elewację i zamontowane okna.

Projekt zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni całkowitej ok. 5285,60 mkw. i wartości kosztorysowej inwestycji ok. 40 mln złotych.

Centrum, które współfinansowane jest ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz środków własnych szpitali będzie gotowe w 2022r. W ramach projektu powstaje budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej).

Nadrzędnym celem inwestycji jest wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie zajmującym się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Budżet projektu wynosi 40 mln złotych.

Rozpoczął się także remont auli w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Ponadto będzie podpisana umowa na zaprojektowanie dodatkowych sal dydaktycznych w tym szpitalu. Powstaną one jako kolejne piętro w bloku E UDSK.

Ważną dla studentów inwestycją jest także budowa boiska wielofunkcyjnego przy Domu studenta nr 1 (ul. Akademicka). Planowany termin realizacji, która rozpocznie się w wakacje - to 3 miesiące.

Galeria

Zobacz również