Dofinansowanie działań aktywizujących bezrobotnych województwa podlaskiego

Wojewódzki Urząd Pracy zawarł kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepracujących. Na przedsięwzięcia rynku pracy przeznaczono ponad 41 mln zł. Wsparcie otrzymają bezrobotni z różnych grup wiekowych.

Fot. Bia24.pl

Fot. Bia24.pl

Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Pośredniczącą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014/20 oraz w ramach POWER. Właśnie zawarł umowy z Samorządami Powiatowymi o dofinansowanie projektów wspierających osoby bezrobotne z naszego województwa. W imieniu samorządów zadania zrealizują powiatowe urzędy pracy.

Wsparcia dotyczą różnych grup osób zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie naszego województwa.

- Te pieniądze mają służyć do aktywizacji przede wszystkim osób, które szukają pracy, bezrobotnych. Oczywiście dobrze byłoby, aby dzięki tym środkom, osoby te znalazły pracę lub rzeczywiście otworzyły takie miejsce pracy, które da im stabilny dochód i możliwość utrzymania. Są to ważne działania i ważne środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i mam nadzieję, że pozwolą zaktywizować szczególnie młodych ludzi - mówi Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Pierwsze wsparcie obejmuje ogółem 1513 osób w wieku 30 lat i więcej, z czego 759 długotrwale bezrobotnych, 384 powyżej 50 roku życia i 617 o niskich kwalifikacjach. Przeznaczono na nie ponad 17 mln zł. Kompleksową i dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertą działań aktywizacyjnych zostaną objęte osoby borykające się z trudnościami na rynku pracy. Będą mogły skorzystać ze stażu, subsydiowanego zatrudnienia, szkoleń pozwalających nabyć kwalifikacje zawodowe, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, czy dotacji na działalność gospodarczą. W tym przypadku zakłada się, że co najmniej 292 osoby otrzymają bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Kolejne wsparcie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), obejmie bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Dofinansuje projekty ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych. Wsparcie uzyska 2405 osób poniżej 30 roku życia. Na ten cel przeznaczono blisko 24 mln zł. Zakłada się, że co najmniej 406 osób otrzyma bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, 1340 osób otrzyma wsparcie w postaci stażu a 192 osoby zostaną skierowane na szkolenia lub otrzymają bony szkoleniowe.

W powiecie grajewskim, gdzie stopa bezrobocia jest nadal najwyższa w województwie, choć już znacząco spadła (z 25 na 17 proc.) , największym zainteresowaniem pomocy bezrobotnym ludziom młodym, cieszą się staże i bony na zasiedlenie.

- Przede wszystkim kierujemy na staże, które są od wielu wielu lat formą bardziej poszukiwaną przez pracodawców, z uwagi na niską kosztowność. Dużym powodzeniem cieszą się także bony na zasiedlenie, skierowane do osób zarejestrowanych w naszym urzędzie, które podejmą pracę w miejscowości oddalonej od nas o co najmniej 80 km. Modny jest przede wszystkim Białystok a także Gdańsk, Warszawa i Olsztyn - opowiada Bożenna Zakrzewska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie.

Zobacz również