48 promocji naukowców na Uniwersytecie w Białymstoku

Przez dwadzieścia lat funkcjonowania uniwersytetu stopnie naukowe uzyskało 756 naukowców. We środę (15.03) nominacje dostało kolejnych 48 osób. Promocje doktorskie i habilitacyjne to wielkie naukowe święto uczelni. Doktorzy obowiązują się m.in. do zachowania życzliwej pamięci o uniwersytecie i wytrwałego rozwijania nauki dla krzewienia prawdy.

foto. UwB

foto. UwB

Premierowa uroczystość miała miejsce w czerwcu 1998 roku. Wtedy to dyplomy odebrało siedmiu doktorów.

Pierwszy sygnowany przez UwB dyplom doktora habilitowanego otrzymał prof. dr hab. Leonard Etel - późniejszy rektor uczelni. Stopień uzyskał we wrześniu 1998 roku.

Wczoraj (15.03) stopień doktora habilitowanego uzyskało 11 osób, a doktora - 37. W sumie do tej pory UwB nadał stopnie doktorów już 651 osobom, a stopnie doktorów habilitowanych - 105 uczonym.

Z możliwości zdobycia stopnia naukowego na Uniwersytecie w Białymstoku korzystają już także młodzi naukowcy z zagranicy. W latach 2014-2016 na Wydziale Fizyki obroniło się trzech doktorantów spoza Polski. W 2014 r. dwóch zagranicznych doktorantów obroniło tzw. podwójne doktoraty na UwB i jednocześnie na Uniwersytecie Masaryka w Brnie - na mocy umowy pomiędzy uczelniami. Przykładem umiędzynarodowienia w rozwoju naukowym jest też podwójny doktorat pracownika Wydziału Fizyki UwB Jana Kisielewskiego, obroniony w 2013 r. jednocześnie na UwB oraz Radboud University w holenderskim Nijmegen.

foto. UwB

Zobacz również