#3 PORADY PRAWNE - OC komunikacyjne

Jaka jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z OC komunikacyjnego? Warto przeczytać poniższe porady. Rozmowa z adwokat Elizą Korsak z Białegostoku.

/foto.BIA24/

/foto.BIA24/

Ewa Sokólska, BIA24: Dlaczego OC jest obowiązkowe i jakie korzyści nam daje?

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwane ubezpieczeniem OC zostało uregulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczeniu OC podlegają właściciele wszystkich pojazdów mechanicznych tj. samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i naczep, motocykli, ciągników rolniczych. Zgodnie z dyspozycją art. 4 ww. ustawy ubezpieczenie to chroni przed wszystkimi szkodami wywołanymi ruchem pojazdów.

Korzyści płynących z posiadania ubezpieczenia OC jest wiele. Art. 9 i 9a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych wskazuje, że umowa ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego ubezpieczeniem za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zatem szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC chroni przed szkodami osobowymi i majątkowymi. W związku z czym ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem pojazdu. Niemniej jednak górną granicą odpowiedzialności jest ustalona w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W wyjątkowych wypadkach, kiedy wyrządzona przez pojazd szkoda przekracza sumę gwarancyjną odpowiedzialność z własnego majątku będzie ponosił sprawca wypadku.

Na jaki okres i od kiedy należy posiadać ubezpieczenie OC?

- Ubezpieczenie OC jak wskazuje ustawa zawierane jest na czas wskazany w umowie. Zgodnie z art. 26 cytowanej ustawy taką umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. W wypadkach wskazanych w ustawie umowę można zawrzeć na czas krótszy.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC wynika z dyspozycji art. 29 i powstaje on najpóźniej z dniem zarejestrowania pojazdu. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC trwać powinien nieprzerwanie do czasu wyrejestrowania pojazdu lub jego kasacji ewentualnie do czasu innych zdarzeń enumeratywnie wymienionych w ustawie. Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed upływem roku skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na kolejny rok, co wprost wynika z treści art. 28. Warto podkreślić, że zgodnie z przedmiotową ustawą w sytuacji opłacania składki OC ratalnie, nieopłacenie kolejnych rat w terminie nie wyłącza ochrony ubezpieczeniowej.

Czy można robić przerwy w wykupowaniu ubezpieczenia OC?

- Absolutnie nie. Musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia i nie może dojść do żadnej luki. Nie ma tu żadnego znaczenia czy korzystamy z pojazdu czy nie. Np. niewyrejestrowany pojazd z powodu złego stanu technicznego i nie dopuszczony do ruchu również podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Czy ubezpieczenie OC stanowi ochronę tylko dla właściciela pojazdu kierującego pojazdem czy też innych użytkowników pojazdu?

- Ubezpieczenie OC chroni każdą osobę, która kierując pojazdem w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę - nawet złodzieja. 

Zobacz również