22 mln zł dla nowych, podlaskich firm

Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na pomoc w powstawaniu i rozwoju firm. Dotacje otrzyma dwanaście operatorów, za pośrednictwem których pomoc trafi do przyszłych przedsiębiorców: poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje inwestycyjne czy wsparcie pomostowe.

źródło: Wrota Podlasia

źródło: Wrota Podlasia

W konkursie region podzielono na cztery obszary, tak aby wsparcie z RPOWP na powstawanie podmiotów gospodarczych trafiło do całego województwa. I tak:

- w subregionie białostockim pomocą dla firm zajmą się: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Fundacja Science Point, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (dotacja 7,7 mln zł);

- w subregionie bielskim: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Sysco Polska (3 mln zł);

- w subregionie łomżyńskim: powiat łomżyński, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, Wielkopolska Agencja Rozwoju (5,9 mln zł);

- w subregionie suwalskim: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Sysco Polska, Agencja Rozwoju Regionalnego "Ares" (5,6 mln zł).

Uczestnikami projektów mogą być osoby od 30 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane, jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujące obszar województwa podlaskiego, będące bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizacja projektu składa się z następujących etapów:

1.Rekrutacja uczestników projektu: złożenie dokumentacji rekrutacyjnej i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz indywidualne doradztwo.

2. Grupowe szkolenia: wsparcie w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące m.in.: zakładania działalności gospodarczej, księgowości czy przygotowywania biznes planu.

3. Przyznanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotację.

4. Organizacja forum wymiany doświadczeń (jeżeli operator przewidział tę formę wsparcia).

Wsparcie pomostowe udzielane jest wszystkim uczestnikom projektu, którzy otrzymali dotację inwestycyjną, przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W jego ramach przedsiębiorca otrzymuje:

wsparcie finansowe - przez pierwsze 6 m-cy (do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu), na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej np. ZUS, dopiero następnie na inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej opłaty typu: czynsz, prąd, opłaty za usługi księgowe itp.); kolejne 6 m-cy na pokrycie tylko opłat (ZUS);

- specjalistyczne wsparcie towarzyszące - indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych - świadczone wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Zobacz również