ZUS dofinansuje poprawę warunków pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Od poniedziałku (16.07) można składać wnioski. Kwoty dofinansowania sięgają od 10 tys. zł do 500 tys. zł. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa.

/fot.wikimedia.org/

/fot.wikimedia.org/

Jak podaje rzecznik Anna Ilukiewicz z ZUS, celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, inwestycyjnym i doradczo-inwestycyjnym. 

CO NALEŻY POPRAWIĆ

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

+ bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; 

+ urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; 

+ oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; - ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 

+ urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

+ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; 

+ sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; 

+ sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.

WIĘKSZE DLA MNIEJSZYCH

Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. - To, w jakiej wysokości przedsiębiorca otrzyma wsparcie z ZUS, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne - informuje Anna Ilukiewicz. Mikroprzedsiębiorstwa, zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. szacowanej wartości projektu.

Małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób, mogą liczyć na 80 proc. dofinansowania do szacowanej wartości projektu, średnie - opłacają składki na ubezpieczenia społeczne do 249 osób - dla nich dofinansowanie sięga 60 proc. Duże zakłady pracy, które w swoich szeregach mają 250 ubezpieczonych - 20 proc. szacowanej wartości projektu.  

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w roku budżetowym 2019 wynosi 50 mln zł.

NIE DLA KAŻDEGO

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy regularnie i na bieżąco regulują swoje zobowiązania, czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków. 

Ponadto nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem, nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania, nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

WNIOSEK PAPIEROWO I ELEKTRONICZNIE

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Po przesłaniu go poprzez stronę www.prewencja.zus.pl, następnie wydrukowany, podpisany i z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do dowolnej placówki ZUS. Ważne! Liczy się data wpływu wniosku do ZUS, jeśli wysyłamy go pocztą tradycyjną. 

KRÓTKI TERMIN

- Wnioski można składać od 16 lipca. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 23 sierpnia br. Na stronie www.zus.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki - informuje Anna Ilukiewicz z ZUS. 

Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Następnie ocena merytoryczna należy do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie do 16 sierpnia 2018 r.

Źródło: ZUS

Zobacz również