Zabłoceni 4x4 OFFROAD zaprasza na pierwszą edycje rajdu GRATOBICIE

Dwudniowy rajd rozpocznie się w najbliższy piątek w Wasilkowie. Chętni wciąż mogą się zgłaszać.

Plakat

Plakat

Zapisy odbywają się w następujących klasach:

1.Turystyk - auta cywilne - zbieranie punktów "z buta"

2.Wyczyn z wyciągarką - auta zmodyfikowane z JEDNĄ (ew. drugą wyciągarkę plombujemy) wyciągarka elektryczną, koła max 35"

3.Wyczyn bez wyciągarki - auta bez wyciągarki, koła max 35"

4. Extrem (Zmoty, Graty i inne wynalazki?) - koła max 42" - teren bardzo wymagający

5. Quad.

Harmonogram:

Piątek 25.08.2017r

godz. 14 Otwarcie biura rajdu - wydawanie nr startowych i materiałów rajdowych

godz. 18 Odprawa

godz. 18:30-19 Start na OS NOCNY

godz. 1 Powrót na bazę rajdu. Ognisko, kiełbaski, Grill, zimne piwko, muzyczka

Sobota 26.08.2017

godz. 9 Odprawa na OS DZIENNY

godz. 18 Zdawanie roadbooków

godz. 19:30 Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

godz. 20 Impreza inauguracyjna

WARUNKI UDZIAŁU W RAJDZIE

I. Zasady ogólne

1. GRATOBICIE jest EVENTEM o charakterze zlotu dla miłośników aut terenowych.

2. Organizatorem imprezy jest ZABŁOCENI4x4

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.

II. Zgłoszenie załogi

1. Zamierzający uczestniczyć w imprezie zobowiązani są do wpłacenia wpisowego zależnie od klasy.

2. Wpisowe wynosi 300 zł od załogi 2-osobowej, każda dodatkowa osoba w załodze 100 zł. W przypadku quadów 250 zł, dodatkowa osoba 100 zł.

3. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania regulaminu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest posiadanie pojazdu dopuszczonego do ruchu.

III. Informacje dodatkowe

1. GRATOBICIE odbywa się w oparciu o regulamin.

2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatora EVENTU

3. W trakcie rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu, poleceń Organizatora.

Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować usunięcie załogi z imprezy.

IV. Uczestnicy

1. W skład załogi mogą wchodzić jedynie osoby zgłoszone do uczestnictwa. Ilość osób w samochodzie nie może przekraczać liczby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

2. Dzieci mogą brać udział w imprezie tylko w obecności rodziców. Rodzice są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.

3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

V. Warunki techniczne.

Pojazdy muszą też spełniać następujące wymagania:

- zalecamy aby każdy pojazd posiadał dodatkowe ubezpieczenie NW (NW będzie można wykupić w dniu rajdu w biurze. Cena 50 zł)

- pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi

- OBOWIĄZKOWE jest używanie kasków ochronnych

- apteczkę pierwszej pomocy

- gaśnica

- właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew

VI. Ruch drogowy.

1. Większa część trasy została zaplanowana jako przejazd drogami publicznym. W trakcie trwania imprezy, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

2. Na całej trasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz przekraczania dozwolonej prędkości. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników rajdu, organizatorów lub osoby trzecie.

3. Po trasie imprezy należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook.

4. Organizator wprowadza ograniczenie prędkości w przypadku przejazdu w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych do 30 km/h.

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. Prawo o Ruchu Drogowym( Dz. U. Z 2005 r. nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami).

2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.

3. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona i karana usunięciem załogi z imprezy lub nałożeniem kary finansowej.

4. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania imprezy. 4. Organizator wymaga używania w trakcie imprezy kasków ochronnych.

5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody jakie wyrządzi osobom trzecim

6. Uczestnictwo w imprezie GRATOBICIE może być niebezpieczne lub ryzykowne w

związku z tym uczestnicy biorący udział w imprezie robią to na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu przed rajdem.

7. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec organizatorów. Brak podpisu w/w oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem załogi do rajdu bez prawa do zwrotu wpisowego.

8. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.

9. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących Imprezy, wynikających z działania Siły Wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.

11. Wszyscy zawodnicy rajdu zobowiązani są do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.

12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników związane z odwołaniem imprezy.

VIII. Punktacja

1. Potwierdzeniem zdobycia punktu na rajdzie jest zdjęcie wykonane telefonem lub aparatem cyfrowym (na poprawnie wykonanym zdjęciu musi być widoczny członek załogi dotykający jedną ręką obiektu a którym jest namalowany numer punktu a drugą ręką pojazdu.) nie dotyczy klasy PRZYGODA - warunkiem jest wykonanie telefonem lub aparatem cyfrowym zdjęcia, na którym widoczne są: numer punktu

roadbook z widocznym numerem startowym członek załogi.

2. W przypadku równej ilości punktów o kolejności załóg zadecyduje czas przejazdu na próbie czasowej

IX. Materiały rajdowe.

1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki sponsorów imprezy.

2. Załogi są zobowiązane do umieszczenia na pojazdach na czas trwania imprezy naklejek dostarczonych przez Organizatora - niezastosowanie się do w/w paragrafu skutkuje kara finansową w wysokości 200 zł.

X. Kolejność startu.

1. Kolejność startu załóg wyznacza Organizator.

2. Załogi są zobowiązane stosować się do wskazówek Organizatora.

XI. UWAGI

1. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami imprezy bez względu na klasy.

2. Na całej trasie imprezy można/należy liczyć się z możliwością kontroli drogowej przez uprawnione służby w tym także kontroli prędkości i trzeźwości.

3. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizację szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar

4. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest OBOWIĄZKOWE pod rygorem kar i usunięcia z imprezy.

5. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i inne wymagane dokumenty w celu prowadzenia pojazdu silnikowego.

Zobacz również