Wydział Ekonomii i Finansów przyjęty do międzynarodowej sieci United Nations - PRME

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku został przyjęty do prestiżowego grona członków PRME (Principles for Responsible Management Education) - inicjatywy ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Znalazł się wśród ponad 800 sygnatariuszy PRME na świecie, z czego tylko 16 pochodzi z Polski. Ta międzynarodowa sieć zajmuje się promocją zrównoważonego rozwoju na uczelniach, między innymi w drodze włączenia idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia.

fot. Piotr Duniewski, UwB

fot. Piotr Duniewski, UwB

Przyjęcie Wydziału Ekonomii i Finansów do inicjatywy to efekt zaangażowania dr. hab. Dariusza Kiełczewskiego, prof. UwB, który został w ubiegłym roku wiceprezesem polskiego oddziału PRME (prezesem PRME Poland jest dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH).

- W ramach sieci UN PRME planowane są już pierwsze ważne wydarzenia: w marcu konferencja na temat dobrych praktyk PRME, a w kwietniu spotkanie Polska-Czechy-Węgry (uczelnie z tych państw także planują akcesję do sieci). W planach jest także stworzenie sieci współpracy w ramach krajów grupy wyszehradzkiej, ukierunkowanej na wymianę najlepszych praktyk w tym regionie i stworzenie kompatybilnych programów nauczania w kwestii zrównoważonego rozwoju - mówi dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB.

- Przyjęcie do grona członków UN PRME to ogromne wyróżnienie dla naszego wydziału. Uczestnictwo w największej na świecie sieci współpracy uczelni na rzecz wspierania uniwersalnych wartości zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki to dowód naszego zaangażowania na forum międzynarodowym w działania postulowane i wspierane przez UN - podkreśla dr Agnieszka Piekutowska, prodziekan ds. współpracy instytucjonalnej i umiędzynarodowienia Wydziału Ekonomii i Finansów UwB.

Inicjatywa PRME funkcjonuje od 2007 roku.

Galeria

Zobacz również