W pracy w maseczce. Nowe obostrzenia obowiązują aż do 27 grudnia

Jeżeli w pomieszczeniu w zakładzie pracy przebywa więcej niż jedna osoba - obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Jak mówi rozporządzenie Rady Ministrów, które obowiązuje od soboty, "jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny".

Zgodnie z rozporządzeniem zakłady pracy są zobowiązane zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

Zobacz również