VIDEO. 11 umów na dofinansowanie z RPO

Umowy wspierają programy rozwoju nowoczesnego kształcenia, rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy warunków w przedszkolach oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Gmina Płaska. Projekt: Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny

W ramach podpisanej dziś umowy - jak powiedział wójt Wiesław Gołaszewski - gmina będzie mogła zaadoptować budynek po komisariacie policji na przedszkole. Projekt polega na przebudowie części budynku, w której mieścił się posterunek Policji i utworzenie w nim punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Inwestycja obejmie m.in. adaptację pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, zakup pieca i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu - 326,4 tys. zł, dofinansowanie - 184,5 tys. zł.

Miasto Białystok. Projekt: Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

Jak zapowiedział dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku Wojciech Janowicz - aż 600 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa oraz 33 nauczycieli zawodu będzie mogło podnieść swoje kompetencje. Dla uczniów przewidziane są m.in. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, potrzebne na rynku pracy. Młodzież będzie mogła też uzyskać kwalifikacje zawodowe, a najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendia. Z kolei nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy oraz umiejętności zawodowe. W ramach projektu szkoła zakupi nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wartość projektu - 2,7 mln zł, dofinansowanie - 2,5 mln zł.  

Gmina Goniądz. Projekt: Poprawa infrastruktury Przedszkola w Goniądzu

- Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie zrobić placu zabaw przy przedszkolu - powiedział burmistrz Goniądza Mariusz Ramotowski. W ramach projektu zostaną wyremontowane pomieszczenia Przedszkola Samorządowego w Goniądzu i dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Doposażona zostanie salka gimnastyczna, w której będą się mogły odbywać np. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, a plac zabaw będzie przebudowany. Wartość projektu -  79,9 tys. zł , dofinansowanie - 67,9 tys. zł.  

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt: Wiedza i kompetencje - program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego

Projekt obejmie 75 uczniów i 28 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Michałowie. Umożliwi uczniom rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Młodzież zostanie też objęta poradnictwem zawodowo-edukacyjnym i będzie brać udział w wycieczkach, np. do podlaskich uczelni wyższych. Dodatkowo, w ramach projektu, realizowane będą zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, matematyki i przedsiębiorczości. Uczniowie i nauczyciele będą mogli zdobyć certyfikat ECDL (potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych). Szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. Wartość projektu - 352,3 tys. zł, dofinansowanie - 334,6 tys. zł.  

Gmina Supraśl. Projekt: Pasja, edukacja, kompetencje-rozwój kompetencji kluczowych u  dzieci

Dzięki projektowi uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu będą mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w zajęciach wyrównawczych, z zakresu przedsiębiorczości, rozwijających kompetencje kluczowe (matematyczne, przyrodnicze, językowe, naukowo-techniczne). Sale do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki zyskają nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt obejmie 230 uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Wartość projektu - 500 tys. zł, dofinansowanie - 475 tys. zł.

Gmina Jaświły. Projekt: Budowa placów zabaw dla przedszkolaków w Jaświłach i Mikicinie

Dzieci z klubów przedszkolaka w Jaświłach i Mikicinie będą miały nowe miejsca do zabawy. Przy każdej z tych placówek powstanie po jednym, nowym placu zabaw. Łącznie skorzysta z nich 40 przedszkolaków ? 25 z Jaświł i 15 z Mikicina. Projekt ma się zakończyć w grudniu tego roku. Wartość projektu - 71,8 tys. zł, dofinansowanie: 61 tys. zł.

Gmina Krasnopol. Projektu: Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu podniesie jakość oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego. Projekt jest skierowany do 208 uczniów i przewiduje m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, postawy przedsiębiorcze, kreatywne, zajęcia z programowania, wyrównujące szanse edukacyjne. Do udziału w projekcie zostaną też zaproszeni nauczyciele, którzy będą mogli skorzystać np. ze studiów podyplomowych w zakresie informatyki. Wartość projektu - 589,9 tys. zł, dofinansowanie - 549, 9 tys. zł.

Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Projekt: Szansa na sukces w Zawadach

Projekt jest skierowany do 111 uczniów i 18 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. św Jana Pawła II w Zawadach. Uczniowie skorzystają z różnych zajęć, m.in. rozwijających kompetencje kluczowe, postawy przedsiębiorcze i kreatywne. Z kolei nauczyciele będą się szkolić np. z wykorzystania autorskich programów rozwoju oraz wykorzystania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Wartość projektu - 554,3 tys. zł, dofinansowanie - 525,1 tys. zł. 

Miasto Łomża. Projekt: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji

Projekt obejmie 6 łomżyńskich szkół: III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 7 i Szkołę Podstawową nr 10. Realizatorem projektu jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły zostaną doposażone w narzędzia dydaktyczne (np. do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematyki) i sprzęt informatyczny. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających kreatywność, postawy przedsiębiorcze czy umiejętność pracy w grupie, a także w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (językowe, naukowo-techniczne, informatyczne). W wybranych szkołach są też planowane zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne czy wycieczki edukacyjne. Ze wsparcia skorzystają też nauczyciele, którzy będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji, np. w zakresie pedagogiki specjalnej. Z projektu skorzysta 380 uczniów i 239 nauczycieli. Wartość projektu - 1,8 mln zł, dofinansowanie - 1,7 mln zł.

 

Gmina Miejska Hajnówka. Projekt: Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka

Jak powiedział burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak - projekt jest kontynuacja wcześniej rozpoczętego programu, w którym miasto stawia na czystsze powietrze. W tym projekcie ma zamiar wymienić stare piece w 37 budynkach mieszkalnych i zastąpić je nowymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska. W mieście zostanie też wymienionych 2011 punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Oprócz tego, w Hajnówce pojawi się stacja pomiaru czystości powietrza. Wartość projektu - 3,4 mln zł, dofinansowanie: 1,9 mln zł.

DIKPAK Spółka Jawna Dołęgowski, Ignaciuk, Kasjański. Projekt: Odnawialne źródła energii w firmie Dikpak Sp. j.

Firma zainstaluje instalację fotowoltaiczną o mocy 39,73 kWp, dzięki której będzie wytwarzać prąd na własne potrzeby. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak powiedział dyrektor firmy Jerzy Dołęgowski - firma jako zakład pracy chronionej zatrudnia 80 proc. osób niepełnosprawnych, obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwoli utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Wartość projektu - 233,7 tys. zł, dofinansowanie: 129,2 tys. zł.

Źródło informacji: Wrota Podlasia

Zobacz również