Tak w Białymstoku naruszano zakaz handlu w niedziele. Inspekcja pracy podała wyniki kontroli

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku przedstawił wyniki kontroli przestrzegania nowego prawa. Z zestawienia wynika, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy zaryzykowali, ale skala naruszeń prawa była jednak znikoma.

/foto. pixabay.com/

/foto. pixabay.com/

Od marca 2018 r. do września 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 500 kontroli w 377 sklepach. W objętych kontrolą placówkach handlowych zatrudniano łącznie 4 581 osób, w tym w ramach stosunku pracy 3 988 osób i 497 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

- W 22 placówkach handlowych stwierdzono naruszenie art. 10 ustawy z dn. 10 stycznia 20118 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Postępowanie sankcyjne stosowano do przedsiębiorców lub pracodawców jako osób winnych popełnienia stwierdzonych wykroczeń - informuje Jarosław Janowicz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku.

W stosunku do ośmiu obwinionych skierowano do sądu wniosek o ukaranie (ze względu na składane apelacje i zażalenia od wyroków nie OIP nie dysponuje żadnym prawomocnym wyrokiem sądu), nałożono dziewiięć mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 9 tys. zł, a w stosunku do pięciu obwinionych zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci ostrzeżenia lub pouczenia.

- Podczas kolejnych kontroli inspektorzy pracy stwierdzali, że przedsiębiorcy lub pracodawcy, u których stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zastosowali się do wydanych zaleceń pokontrolnych i zaprzestali powierzania pracy w niedziele objęte zakazem handlu - dodaje Jarosław Janowicz.

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel będzie dozwolony.

- do końca 2018 r. zakaz nie obowiżauje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

- w 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

- od 2020 r. zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Zobacz również