Rozszerzony zakres rzeczowy projektu "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Realizowany przez Wodociągi Białostockie, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap" został rozszerzony o budowę kanalizacji sanitarnej w dwunastu ulicach w Białymstoku.

Źródło: Wodociągi Białostockie

Źródło: Wodociągi Białostockie

Artykuł sponsorowany

 Z wybudowanych już sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach rozszerzenia Projektu, mogą korzystać mieszkańcy ulic: Nowakowskiego, Zawady-Lodowej-Chmielowej, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej i Przytorowej. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w tych ulicach wynosi ponad 3 km. Pod koniec listopada 2020 roku "Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. podpisały z P.P.U. "DRABENT" Maria Drabent i Jacek Drabent, Spółka Jawna z Białegostoku cztery umowy na realizację sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach rozszerzonego zakresu Projektu, w ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26). Sieć kanalizacji sanitarnej w ramach rozszerzonego Projektu zostanie wybudowana również w ulicy Rzędziana (Kontrakt 25). Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych "WODREX" z Białegostoku, na początku grudnia ubiegłego roku rozpoczął roboty w tej ulicy. Jednak już w styczniu br. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Wznowienie robót nastąpi po poprawie warunków pogodowych. Dodatkowo w ulicach: Kiemliczów , Zwierzynieckiej, Polnej, Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa. Zakończenie wszystkich prac w tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców może korzystać z wygód związanych z bezpośrednim odprowadzaniem ścieków do systemu kanalizacyjnego i dalej, do białostockiej oczyszczalni ścieków.

Rok 2021 jest ostatnim rokiem realizacji dwóch największych kontraktów, realizowanych w ramach Projektu: Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków (Kontrakt 3) oraz Modernizacja stawów na terenie SUW w Wasilkowie (Kontrakt 6). Hermetyzacja polega na budowie specjalnych przykryć obiektów oczyszczalni, zaś dezodoryzacja - na montażu zaawansowanych technicznie instalacji, efektywnie oczyszczających zgromadzone w obiektach powietrze (ograniczając powstające odory o około 95 procent). Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią koronowirusa i wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych zmodernizowane, pierwsze obiekty, po ich zhermetyzowaniu i zainstalowaniu instalacji do dezodoryzacji, przygotowywane są do rozruchu i ruchu próbnego. Ruch próbny ma na celu uzyskanie zakładanych parametrów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie stabilnych efektów hermetyzacji obiektów i oczyszczania powietrza oraz wymaganej redukcji odorów.

W listopadzie 2020 roku, w ramach drugiego z wymienionych zadań, zakończono modernizację jednego ciągu stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie. Woda powierzchniowa z tego ciągu stawów już jest pobierana i poddawana uzdatnianiu w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców Białegostoku i Gminy Wasilków. Zakończenie robót na pierwszym ciągu stawów umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych na drugim ciągu stawów infiltracyjnych. Obecnie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymano realizację tego zadania. Po ustaniu ujemnych temperatur prace zostaną wznowione.

Łączna wartość robót zrealizowanych do końca 2020 r. w ramach Projektu wyniosła 107 mln (netto). Unia Europejska dotychczas dofinansowała Projekt kwotą ponad 75 mln zł. Więcej informacji na temat postępu prac w ramach Projektu można uzyskać na stronie www.projekt wodociagibialystok.pl.Nazwa Beneficjenta: 

"Wodociągi Białostockie" sp. z o.o.


Tytuł Projektu: 

Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap


Całkowita wartość projektu:

 170 673 563,37 PLN netto


Dofinansowanie z UE:

 108 699 239,31 PLN


Źródło dofinansowania:

 Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Galeria

Zobacz również