Rekrutacja do przedszkoli i podstawówek

Rekrutacja zaczyna się w czwartek 6 kwietnia. Miasto Białystok przygotowało ok. 8,5 tys. miejsc w 60 przedszkolach publicznych i 950 miejsc w 38 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dodatkowo także 630 miejsc w ośmiu przedszkolach niepublicznych. W podstawówkach jest ponad 23,2 tys. miejsc w 40 publicznych szkołach. Dla pierwszoklasistów jest ich ponad 3,1 tys.

foto. Bia24

foto. Bia24

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych zaczyna się w czwartek , ale rodzice już mogą zapoznać się z informatorem dotyczącym nowej sieci szkół podstawowych.

Przedszkola publiczne, niepubliczne oraz oddziały przedszkolne

Do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie do 13 kwietnia. 

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011-2014, mieszkające w Białymstoku. O przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału mogą także ubiegać się rodzice, których dziecko (rocznik 2015) ukończyło 2,5 roku. Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Kalendarz rekrutacji:

 • 6 kwietnia - rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli na terenie miasta Białegostoku.
 • Od 6 do 13 kwietnia - rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkolu/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi specjalnie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 18 kwietnia - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie.
 • 20 kwietnia do godz. 15 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 21 do 25 kwietnia (w godzinach pracy placówki)- potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola poprzez podpisanie umowy.
 • 26 kwietnia do godz. 15 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.
 • Od 1 do 6 czerwca - postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego przez stronę internetową www.nabor.um.bialystok.pl. Kryteria pierwszego etapu rekrutacji (tzw. ustawowe) i drugiego (tzw. samorządowe) są takie same jak w ubiegłym roku.

Informacje o przedszkolach prowadzących rekrutację, o kryteriach rekrutacji są zawarte w prezentacjach na stronie Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szkoły podstawowe

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych także rozpocznie się 6 kwietnia. Miasto Białystok przygotowało ponad 23,2 tys. miejsc w 40 publicznych szkołach podstawowych. Dla pierwszoklasistów jest ich ponad 3,1 tys. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do placówek przez tydzień, do 13 kwietnia. W przypadku klas sportowych termin ten został skrócony do 10 kwietnia. Szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjów będą prowadzić nabór wniosków do klas IV i VII w terminie od 4 do 7 kwietnia.

Do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci z dwóch roczników 2010 i 2011. Są to dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców (jeśli dziecko korzystało w poprzednim roku szkolnym z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole). 

Dziecko, które w tym roku szkolnym realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez rekrutacji. Taki wniosek należy złożyć do dyrektora placówki również do 13 kwietnia.

Do szkoły podstawowej kandydaci będą przyjmowani z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani będą z urzędu na podstawie zgłoszenia. Trzeba będzie do niego dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodziców.

Kalendarz rekrutacyjny:

 • 6 kwietnia- rozpoczęcie rekrutacji do szkół podstawowych na terenie miasta Białegostoku.
 • Od 6 do 13 kwietnia- rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku klas sportowych rodzice mogą składać wnioski od 6 do 10 kwietnia.
 • Do 19 kwietnia, do godz. 12- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.
 • 24 kwietnia do godz. 15- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 25 do 27 kwietnia- potwierdzenie przez rodzica dziecka woli w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 28 kwietnia do godz. 15- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół podstawowych.
 • Od 1 do 9 czerwca- postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja do szkół podstawowych także odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego przez stronę internetową www.nabor.um.bialystok.pl. Na tej stronie można wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do placówki. Następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady przyjęć, zasady rekrutacji oraz Informator o nowej sieci szkół podstawowych, gdzie są zawarte informacje o obowiązujących obwodach są udostępnione na stronie: Rekrutacja do szkół podstawowych, Informator- Nowa sieć szkół podstawowych

Zobacz również