Radni Michałowa przyjęli budżet na 2022 rok

Dochody w wysokości ponad 45 mln zł, wydatki - blisko 48 mln zł. 21 grudnia radni gminy Michałowo przyjęli budżet na 2022 rok. Mimo trudności, kolejne gminne inwestycje są niezagrożone.

Radni Michałowa przyjęli budżet na 2022 rok [fot. michalowo.eu]

Radni Michałowa przyjęli budżet na 2022 rok [fot. michalowo.eu]

Za uchwaleniem gminnego budżetu głosowało 13 radnych, 2 było przeciw.

- Na szczęście dla finansów gminy, w poprzednich latach podjęliśmy działania związane z reorganizacją samorządu, bo np. działania zakładu komunalnego przejęły miejscowe fundacje i stowarzyszenia, co znacząco zmniejszyło wydatki - uważa Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Dochody gminy zaplanowano w wysokości 45 070 217 zł, a wydatki 47 934 210 zł. Planowany deficyt w wysokości 2 863 993 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków gminy w wysokości 2 783 258 zł.

Planowane w 2022 r. wydatki inwestycyjne opiewają na łączną kwotę 15 111 115 zł (w tym: środki własne 6 087 601 zł, środki z Unii Europejskiej 9 023 514 zł) Burmistrz Michałowa przypomniał, że w tym roku dochody gminy są na podobnym poziomie co w roku ubiegłym - podczas, gdy w latach 2019-2020 rosły odpowiednio o 5 i 7 mln zł.

- Chciałbym zapewnić, że my wszystkie planowane inwestycje dokończymy, ale jeśli polityka państwa będzie nadal wyglądała tak jak obecnie, to samorządy nie będą miały pieniędzy. Przecież jeszcze nikt na świecie nie wymyślił tańszego zarządzania sprawami społecznymi jak samorząd gminny. Tu ludzie naprawdę każdą złotówkę oglądają, każdy wie, ile jest wydawane na szkoły, na kulturę, na straż pożarną. Nigdzie nie możemy zrobić przegięcia - dodaje Marek Nazarko.

W Michałowie zaplanowano następujące inwestycje:

- „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo” - Wartość projektu inwestycyjnego to 1 501 397 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym 1 486 397 zł, w tym: środki własne 393 229 zł dofinansowanie z UE 1 093 168 zł;

- „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” - Wartość inwestycji 2 000 000 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym stanowią kwotę 2 000 000 zł, w tym: środki własne 7 525 zł, środki mieszkańców 692 475 zł, dofinansowanie z UE 1 300 00 zł;

- „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” - Wartość inwestycji 9 533 184 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym wynoszą 5 000 000 zł, w tym: środki własne 1 600 000 zł, dotacja z UE 3 400 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2019-2023;

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo” - Wartość projektu 757 293 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym 757 293 zł, w tym: środki własne 173 795 zł, dotacja z UE 583 498 zł;

- „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo” - Wartość projektu 577 000 zł, w tym: środki własne 279 928,00 zł, dotacja 297 072 zł;

- „Budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami” - środki zaplanowane w roku bieżącym 15 990 zł;

- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” - środki zaplanowane w roku bieżącym 700 000 zł, w tym: środki Unii Europejskiej 350 000 zł i środki własne 350 000 zł;

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” - Wartość kosztorysowa inwestycji 4 274 435 zł, środki zaplanowane w roku bieżącym na realizację zadania to kwota 4 274 435 zł, w tym: środki własne 2 274 659 zł oraz dotacja ze środków UE w wysokości 1 999 776 zł. Inwestycja do realizacji w latach 2020-2022;

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo” - W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami na gruntach wsi Mościska oraz Tylwica. Wartość kosztorysowa inwestycji 100 000 zł.

Zobacz również