Prezydent Białegostoku przedstawił projekt budżetu miasta

Niewielka nadwyżka operacyjna, niższe wydatki i planowane dochody. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przedstawił dziś (16.11) projekt budżetu miasta. W planach są m.in. inwestycje w oświatę i infrastrukturę drogową.

Prezydent Tadeusz Truskolaski przedstawił projekt budżetu Białegostoku [fot. Patryk Śledź/bia24.pl]

Prezydent Tadeusz Truskolaski przedstawił projekt budżetu Białegostoku [fot. Patryk Śledź/bia24.pl]

Planowane wydatki Białegostoku w 2022 r. wyniosą ponad 2,226 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2021 będą niższe o ok. 45,2 mln zł (czyli o ok. 2%). Wśród wydatków ogółem największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (861,3 mln zł), z czego 574,1 mln zł to wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu.

- Staramy się znaleźć w tej trudnej rzeczywistości. Z jednej strony te dochody nieco spadną, ale z drugiej strony są pozytywy tego budżetu. To "budżet trudnej kontynuuacji", on będzie bardziej odczuwalny dla nas, a nie dla mnieszkańców. O ostatecznym kształcie budżetu zadecydują radni - mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Wydatki bieżące w 2022 r. wyniosą ponad 1,911 mld zł (w stosunku do projektu na 2021 r. zmniejszą się o ok. 4,2%, to ok. 84,2 mln zł). Najważniejsze bieżące wydatki dotyczą:

- Edukacji - 815,6 mln zł,

- Rodziny - 260,4 mln zł,

- Transportu i łączności - 150,4 mln zł,

- Pomocy społecznej - 131 mln zł (m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),

- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 143,7 mln zł (w tym na gospodarkę odpadami – 78 mln zł),

- Administracji publicznej - 123,2 mln zł,

- Bezpieczeństwa publicznego - 41,6 mln zł,

- Gospodarki mieszkaniowej - 42 mln zł,

- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 41,4 mln zł,

- Edukacyjnej opieki wychowawczej - 50,4 mln zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. wyniosą 315 mln zł, co stanowi 14% wydatków ogółem. Gros tych wydatków to inwestycje (252,9 mln zł), w tym te realizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej (80 mln zł). W projekcie budżetu zaplanowano 185 zadań inwestycyjnych, w tym 41 zadań z zakresu dróg.

Ważne inwestycje

Na drogi i infrastrukturę towarzyszącą planowane są wydatki ok. 134,8 mln zł. Najważniejsze z nich to:

- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 93,3 mln zł,

- Budowa i przebudowa ulic w zabudowie jednorodzinnej - 16,6 mln zł,

- Zadanie "Woonerf - ul. św. Rocha" - 10,2 mln zł.

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (2 mln zł) i rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku (2 mln zł).

Na inwestycje oświatowe Miasto zamierza przeznaczyć 55,8 mln zł, m.in. na:

- poprawę efektywności energetycznej obiektów oświatowych (20,9 mln zł),

- budowę Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych (16,6 mln zł),

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej (4,4 mln zł).

Ogólna kwota wydatków na Budżet Obywatelski ujęta w projekcie budżetu na 2022 r. wynosi 16,9 mln zł, z czego zadania BO2022 opiewają na 7,2 mln zł. Deficyt budżetu planowany na 2022 r. to 125 mln zł. Na 31 grudnia 2022 r. Miasto planuje kwotę długu w wysokości 958,2 mln zł. Planowany „stary" wskaźnik zadłużenia miasta jest ustalony na 45,6% (w stosunku do wskaźnika z 1 stycznia 2021 r. zmniejszył się o 5,6%).

- Mamy do czynienia ze spadkiem dochodów i konsekwencjami pandemii. Już w ubiegłym roku planując budżet na 2021 rok podkreślałem, że wychodzenie z recesji będzie długotrwałe i będziemy to odczuwać w budżetach Białegostoku na kolejne lata. Niestety, ten scenariusz się sprawdza - podkreślał prezydent.

Galeria

Zobacz również