Pomoc społeczna dla uchodźców z Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL mogą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Oprócz jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł na osobę można również skorzystać ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych - informuje Urząd Miejski w Białymstoku.

Białostocki magistrat informuje o pomocy społecznej przysługującej uchodźcom z Ukrainy [fot. pixabay.com]

Białostocki magistrat informuje o pomocy społecznej przysługującej uchodźcom z Ukrainy [fot. pixabay.com]

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wyjaśnienie świadczenia) przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - wniosek do pobrania, klauzula.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku lub pod numerami telefonów: 85 879 77 50, 85 748 98 59, 85 742 29 00.

2. Świadczeń rodzinnych, odpowiednio na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy": 

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

3. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne,

- specjalny zasiłek opiekuńczy.

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony MOPR w zakładce „druki do pobrania” lub w MOPR w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18.

4. Świadczeń z pomocy społecznej: 

- świadczenia pieniężne, w szczególności: zasiłek okresowy, zasiłek celowy na żywność lub posiłek, zasiłek stały,

- świadczenia niepieniężne, w szczególności: posiłek, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa.

Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i z wsparcia psychologicznego (Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 - 85 879 79 48, 85 879 79 46, 85 879 79 47).

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Zespół Pracowników Socjalnych nr 11 przy ulicy Białej 13/33. Można również zadzwonić pod numery telefonów: 85 879 77 42, 85 879 77 43, 85 879 77 44, 85 879 77 45, 85 879 77 46, 85 879 77 47.

Obsługę wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ oraz "Dobry Start" (300 zł wypłacane jednorazowo raz w roku rodzicom dzieci uczących się) prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

 

Zobacz również