Politechnika rozpoczyna rekrutację do liceum

Rusza rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2017/18. Szkołą chce przyjąć 50 uczniów. Chętni powinni już kompletować dokumenty.

foto. Politechnika Białostocka

foto. Politechnika Białostocka

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji, co oznacza, że liceum nie wlicza się do trzech szkół publicznych, które kandydat wybiera w procesie rekrutacji elektronicznej. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora liceum. Osoby zainteresowane przystąpieniem do procesu rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia do sekretariatu szkoły kwestionariusza zgłoszenia do liceum.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż limit miejsc, o przyjęciu do tego liceum decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczona na podstawie wzoru. Wtedy to brana jest pod uwagę:

- średnia arytmetyczna z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język polski, język angielski;

- suma uzyskanych wyników (wyrażonych w procentach) ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu;

- liczba posiadanych tytułów laureata z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i języków obcych.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, na podstawie rozmów kwalifikacyjnych kandydatów z dyrektorem szkoły.

Harmonogram rekrutacji:

- 04.05 - 23.06 do godz. 15 - Złożenie kwestionariusza kandydata do Liceum (Kwestionariusz)

- 23.06 do godz. 15 i 26.06 do godz. 15 - Uzupełnienie kwestionariusza kandydata do Liceum o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- 27.06 - 29.06 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum

- 30.06 o godz. 9 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do Liceum

- 12-13.07 - Postępowanie uzupełniające (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc). Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z dyrektorem szkoły.

Więcej informacji na stronie internetowej LO Politechniki Białostockiej

Zobacz również