BIA24 - Pierwsza Rada Politechniki Białostockiej
Wiadomości

Pierwsza Rada Politechniki Białostockiej

2019-04-20 11:08:43
Bia24.pl Pierwsza Rada Politechniki Białostockiej
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej /fot. PB/

Pierwszą Radę Uczelni powołali senatorowie Politechniki Białostockiej. Rada liczy siedem osób: dwie osoby spośród społeczności akademickiej, cztery spoza uczelni oraz na mocy Konstytucji dla nauki - przewodniczący Samorządu Studentów PB.

Kandydatów zgłaszać mogli rektor uczelni oraz grupa senatorów. Rektor zgłosił pięć osób, czterech kandydatów zgłosiły grupy senatorów. Specjalnie powołana komisja złożona z dziekanów wydziałów oraz rektora prof. Lecha Dzienisa i prorektora ds. nauki prof. Andrzeja Sikorskiego rekomendowała Senatowi dziewięcioro zgłoszonych osób. Posiedzenie komisji odbyło się w środę (17.04). Opinię komisji przedstawił senatorom rektor uczelni.


Po dyskusji, w głosowaniu tajnym, senatorowie wybrali do Rady Politechniki Białostockiej:

- Dariusza Bogdana - prezesa Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach 

- Leszka Marka Gołąbieckiego - prezesa Zarządu Unibep SA 

- Jarosława Kiryluka - dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego PRONARU 

- Tomasza Stypułkowskiego - prezesa Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej  

Społeczność akademicką reprezentować będą w Radzie:

- Ewa Janczewska - kierująca Działem Kadr PB 

- Mateusz Adaszczyk - prezes Stowarzyszenia Absolwentów PB 

W pierwszej radzie pracować będzie także obecny przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej - Kamil Kulesza.


Kandydata na przewodniczącego Rady, spośród osób spoza wspólnoty Uczelni, wskaże Rada na pierwszym posiedzeniu. Wybór ten musi potwierdzić Senat w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.


Rada, obok Rektora i Senatu, to nowy organ uczelni. Zgodnie z Konstytucją dla nauki, do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez senat), opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni będzie opiniować plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe.

Źródło: Politechnika Białostocka

autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej