Nowy profesor na Politechnice. To Andrzej Wasiak

Dr hab. Andrzej Leonard Wasiak, prof. PB otrzymał nominację profesorską. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 roku przyznał mu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Postępowanie o nadanie stopnia profesora zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Źródło: PB

Źródło: PB

Profesor Andrzej Wasiak (ur. 1939 r.) stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem oraz doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, którego był długoletnim pracownikiem. Po doktoracie odbył staż naukowy na Uniwersytecie Massachusetts w USA. W kolejnych latach uzyskał prestiżowy grant Japońskiego Towarzystwa Popierania Nauki, który rozpoczął jego wieloletnią współpracę naukową z Uniwersytetem w Kyoto.

Prof. Wasiak jest autorytetem w dziedzinie inżynierii materiałowej. Ma bogate doświadczenie w zakresie badania struktury materiałów, krystalografii, chemii przemysłowej, w tym kształtowania się struktury materiałów w warunkach procesów przemysłowych (swoje prace prowadził m.in. w laboratorium synchrotronowym HASYLAB DESY w Hamburgu), a także matematycznym modelowaniu procesów kształtowania struktury. W ostatniej dekadzie jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół procesów produkcji i wykorzystywania paliw alternatywnych, a także recyklingu materiałów. Ta część jego badań została zwieńczona publikacją monografii "Modeling Energetic Efficiency of Biofuels Production" wydanej przez wydawnictwo Springer Nature w Szwajcarii.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. W ramach współpracy z różnymi ośrodkami wystąpił z cyklem wykładów na uniwersytetach i w laboratoriach przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, we Włoszech i w Portugalii. W latach 80-tych przez cztery lata pracował jako docent na Uniwersytecie w Duisburgu (RFN). Był również wykonawcą i kierownikiem wielu grantów badawczych.

Od 2000 roku prof. Andrzej Wasiak jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na etacie profesora. Prowadzi tu szereg wykładów, promował ponad 150 prac dyplomowych, kierował realizacją grantu Komisji Europejskiej "CSDEM". W kadencji 2012-2016 był członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Jest też recenzentem w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz redaktorem merytorycznym w czasopiśmie "Energies". Według Google Scholar prace profesora Andrzeja Wasiaka były cytowane 1185 razy, a h-indeks wynosi 16.

Zobacz również