Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z UE

Przedsiębiorcy czekali na to z niecierpliwością. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego właśnie ogłosił harmonogram konkursów na 2017 r.

Wrota Podlasia

Wrota Podlasia

Przedsiębiorcy będą mieli okazję skorzystać z trzech konkursów:

1.Konkurs w ramach działania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Termin konkursu: wrzesień - listopad 2017

Alokacja konkursu - 75 mln zł.

Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:

- Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

- Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju - jako element projektu).

2.Konkurs w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - tylko dla przedsiębiorstw produkcyjnych MŚP (małe i średni przedsiębiorstwa).

Termin konkursu: marzec - kwiecień 2017

Alokacja konkursu - 60 mln zł.

Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:

Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

3.Konkurs w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - przedsiębiorstwa MŚP.

Termin konkursu: sierpień - wrzesień 2017

Alokacja konkursu - 20 mln zł.

Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania w zakresie ekoinnowacji.

Ekoinnowacje rozumiane jako:

- rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,

- inwestycje ograniczające materiało - i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,

-   przedsięwzięcia związane z "zieloną gospodarką", "zielonymi" produktami,

-  innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,

-   inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,

- działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology - BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,

- działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,

- rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji można uzyskać klikając w link:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/harmonogram_naborow_wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow.html

Zobacz również