Nowa uchwała w sprawie konsultacji społecznych

Prezydent Tadeusz Truskolaski skierował pod obrady Rady Miasta Białystok projekt uchwały w sprawie regulaminu białostockich konsultacji społecznych. Projekt został wypracowany przez organizacje pozarządowe i urzędników.

foto. Wschodzący Białystok

foto. Wschodzący Białystok

Projekt uchwały określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Białymstoku.

- Ma on na celu doskonalenie procesu partycypacji społecznej w naszym mieście oraz zachęcenie mieszkańców do większego udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Dzięki niemu możliwe będzie także podniesienie jakości kontaktów samorządu z mieszkańcami Białegostoku w zakresie konsultacji społecznych - powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Regulamin wprowadza podział konsultacji na takie o charakterze ogólnomiejskim, lokalnym i środowiskowym. Konsultacje obligatoryjne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawami, przy projektowaniu założeń Budżetu Obywatelskiego i przy tworzeniu strategii oraz programów miasta. Fakultatywne - można wprowadzić w innych ważnych dla miasta sprawach. Te drugie mogą zostać przeprowadzone z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku lub na wniosek radnych, mieszkańców, organizacji pozarządowych. Projekt uchwały precyzuje, kto może wystąpić z takim wnioskiem oraz to, jak on powinien wyglądać. Określa również inne istotne dla procesu konsultacji zagadnienia (np. ich rodzaj, raport z przebiegu).

Regulamin konsultacji społecznych powstał w ramach wspólnego projektu Miasta Białegostoku z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białegostoku. Projekt "Wspólnym głosem" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach powstała Komisja Dialogu Społecznego ds. Konsultacji Społecznych, która opracowała regulamin konsultacji. Nad dokumentem pracowali przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku, miejscy radni i członkowie organizacji pozarządowych. Wypracowany przez komisję projekt został skonsultowany z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych został przedłożony Radzie Miasta Białystok w lutym 2015 r. Miejscy radni wprowadzili daleko idące poprawki, które zmieniły kształt uchwały w wielu zasadniczych kwestiach. Uchwała wraz z poprawkami została przyjęta. Jednak wojewoda podlaski stwierdził jej nieważność. Z kolei skarga wniesiona przez Radę Miasta Białegostoku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została oddalona.

W nowym projekcie uchwały uwzględniono zarzuty podniesione przez wojewodę oraz podtrzymane przez WSA w Białymstoku. W projekcie nie wprowadzono żadnych innych zmian.

źródło: Wschodzący Białystok

Zobacz również