Wnioski o nagrodę od prezydenta

Trwa nabór wniosków o przyznanie 30. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2022 rok. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 stycznia 2023 r.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

Nagroda artystyczna wręczana jest corocznie twórcom i animatorom, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty, ochrony dziedzictwa, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

- artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
- organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
- ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
- upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Termin składania wniosków mija 2 stycznia 2023 roku. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

- dotychczasowi laureaci nagrody artystycznej,
- stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
- jednostki oświatowe, instytucje kultury,
- redakcje środków masowego przekazu,
- inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
- organy administracji publicznej,
- mieszkańcy województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne w zakładce „Kultura” na stronie UM w Białymstoku.

Laureatami nagrody artystycznej za 2021 rok zostali Karolina Czarnecka, Paweł Małaszyński i Jarosław Perszko.

Zobacz również