Mamy nowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. To Halina Doroszkiewicz

W poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył powołanie na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dr hab. Halinie Doroszkiewicz. Swoją funkcję będzie pełniła przez pięć lat.

Źródło: PUW

Źródło: PUW

Dr hab. Halina Doroszkiewicz jest adiunktem w Klinice Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia należy:

- realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;

- nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego;

- udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Konsultanci wojewódzcy są również członkami Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. W porozumieniu z Wojewódzką Radą Wojewoda sporządza regionalną mapę potrzeb zdrowotnych oraz ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Galeria

Zobacz również