Konsultujemy regionalny plan transportowy

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu. Do zgłaszania uwag i wniosków zachęca Zarząd Województwa Podlaskiego.

[fot. K. Timoszuk UMWP]

[fot. K. Timoszuk UMWP]

Projekt Regionalnego planu transportowego jest przygotowywany m.in. w celu spełnienia na poziomie regionalnym warunku podstawowego, czyli zwiększenia dostępności transportowej kraju, zapewnienie zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz poprawienie warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.

Dokument zawiera diagnozę stanu i uwarunkowań systemu transportowego, określa cele i warianty planistyczne, a także planowane inwestycje w obszarze transportu w regionie do roku 2030. Umożliwi on finansowanie inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027, głównie z programu regionalnego, ale także z Programu dla Polski Wschodniej.

Po konsultacjach projekt zostanie przekazany do Komisji Europejskiej celem potwierdzenia spełnienia warunku podstawowego. Uwagi i wnioski powinny być zgłoszone za pomocą formularzy konsultacyjnych, które należy przekazać w wybranej formie:

  • wypełnić na stronie poświęconej strategii;
  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@wrotapodlasia.pl;
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
  • bezpośrednio do Kancelarii Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok, pokój 20.
  • Można wnosić je również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

Konsultacje rozpoczęły się we wtorek (12 października) i trwają do 15 listopada 2021 r. Uwagi do prognozy i projektu planu z datą wpływu po 15 listopada 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Źródło: UMWP

Zobacz również