Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest - złóż wniosek

Wasilkowski magistrat informuje o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2023 r.

[fot. UM Wasilków]

[fot. UM Wasilków]

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej

Dofinansowaniem zostanie objęty transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości 100% kosztów z tym związanych. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z demontażem, zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, leżą one po stronie właściciela nieruchomości.

Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Wasilkowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, które w 2023 r. są zainteresowane  usunięciem zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od dnia 31.07.2023 r. do 11.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 10 lub pokój nr 7).

Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie:

pokój nr 10, tel. 85 718 54 00 wew. 037
pokój nr 7 tel. 85 7185 400 wew. 021

Zobacz również