FOTO. Współpraca na wyższym poziomie. Szef terytorialsów podpisał porozumienie z wojewodą

- Cieszę się, że będziemy mogli na nieco wyższy poziom podnieść współpracę wojewody podlaskiego z Wojskami Obrony Terytorialnej - mówi Bohdan Paszkowski. Właśnie podpisał porozumienie z szefem terytorialsów. Żołnierze do tej pory pomagali m.in. dostawach sprzętu medycznego, budowie szpitala tymczasowego w Białymstoku, transporcie i ustawianiu namiotów na potrzeby doraźnych izb przyjęć.

Fot. PUW

Fot. PUW

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest zapewnienie na terenie województwa podlaskiego sprawnej i skutecznej realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy i wymiany informacji dotyczących sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych występujących na obszarze województwa na każdym ich etapie - zarówno zapobiegania, trwania, jak i usuwania skutków.

- Cieszę się, że będziemy mogli na nieco wyższy poziom podnieść współpracę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewody podlaskiego z Wojskami Obrony Terytorialnej skupionymi na terenie naszego województwa, a szczególnie 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. Dzisiejsze porozumienie jest formalnym poświadczeniem współpracy, którą podejmujemy niemal od początku działania WOT na naszym terenie, czyli od roku 2016 - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W celu realizacji zakresu wsparcia 1PBOT i PUW w porozumieniu wyznaczyli swoich koordynatorów, jak również zasady ich współpracy i wymiany doświadczeń. Porozumienie obejmuje również uczestnictwo dowódcy 1PBOT lub jego zastępcy w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; informowanie o planowanych szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu reagowania kryzysowego.

- My jako Wojska Obrony Terytorialnej posiadamy takie Zespoły Oceny Wsparcia, które mogą jechać w dane miejsce, aby zdefiniować potrzeby lokalnej społeczności i określić, jakie siły wojskowe powinny być tam zadysponowane i taką informację przekazać potem do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - poinformował płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1PBOT.

Kolejnym elementem systemu jest Zespół Wsparcia Odbudowy. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach objętych skutkami kryzysu.

Szczególnie intensywna współpraca pomiędzy 1PBOT a PUW trwa od początku pandemii. Przez ponad rok urzędnicy, za pośrednictwem aplikacji "Platforma wsparcia WOT", złożyli prawie 900 e-wniosków o wsparcie, głównie w zakresie logistycznym.

Terytorialsi dotychczas wspierali PUW m.in. w:

- dostawach środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego, płynów dezynfekujących do placówek medycznych, samorządów i placówek edukacyjnych;

- budowie szpitala tymczasowego w Białymstoku,

- transporcie i ustawianiu namiotów na potrzeby doraźnych izb przyjęć.

Współpraca pomiędzy 1PBOT a PUW nie ogranicza się wyłącznie do działań zmierzających do ograniczenia transmisji koronawirusa. W 2020 roku wojewoda podlaski występował do ministra obrony narodowej o wsparcie WOT w celu zwalczania skutków katastrof naturalnych: pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz nawałnicy w gminie Piątnica.

Jeszcze wcześniej, bo w 2017 roku, zaledwie kilka miesięcy po pierwszym naborze do służby, terytorialsi wspierali PUW w akcji zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Celem WOT jest uzupełnianie, a nie dublowanie, możliwości cywilnych służb.

Podobne porozumienia były podpisywane także przez inne urzędy wojewódzkie i brygady OT (np. na Dolnym Śląsku).

Galeria

Zobacz również