Energetyka cieplna. Politechnika zaprasza na nowy kierunek studiów

Dzięki współpracy Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku powstał nowy wspólny kierunek kształcenia - energetyka cieplna otwierający dostęp do wszystkich uprawnień zawodowych: budowlanych instalacyjnych, energetycznych oraz chłodniczych.

Fot. Politechnika Białostocka

Fot. Politechnika Białostocka

- Uruchomienie kierunku energetyka cieplna to wydarzenie o przełomowym charakterze w edukacji w tej dziedzinie wiedzy - nie ma wątpliwości prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Dlaczego? Bo - jak opowiada, do tej pory specjaliści energetycy kończący wydziały mechaniczne nie mieli dostępu do uprawnień budowlanych instalacyjnych - niezbędnych do projektowania, nadzoru i realizacji prac, zaś specjaliści w zakresie technologii instalacyjnych kończący wydziały budownictwa bądź ochrony środowiska mieli utrudniony dostęp do uprawnień energetycznych bądź chłodniczych. 

Dzięki współpracy Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku powstał nowy wspólny kierunek kształcenia - energetyka cieplna otwierający dostęp do wszystkich uprawnień zawodowych: budowlanych instalacyjnych, energetycznych oraz chłodniczych. Kierunkowi chce patronować związek pracodawców Krajowe Forum Chłodnictwa. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej już ma akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania i certyfikacji personelu w zakresie chłodnictwa (tzw. certyfikat F-Gazowy).

- Co więcej - jesteśmy jedyną jednostką edukacyjną w kraju, która w ramach zajęć dydaktycznych, a zatem nieodpłatnie dla studentów, przygotowuje do zdobywania uprawnień zawodowych w dziedzinie chłodnictwa - mówi prof. Butrymowicz.

Absolwenci kierunku energetyka cieplna zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Studenci poznają też programy CAD i CFD

W ramach specjalności Technologie energetyczne - absolwent uzyska kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska.

W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja - absolwent uzyska kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

- W zakresie pomp ciepła, chłodnictwa i klimatyzacji sytuacja na rynku pracy jest szczególna z uwagi na wymogi prawne UE - podkreśla korzyści ze studiowania tego kierunku prof. Butrymowicz.

- Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże w całej Polsce, w tym także w województwie podlaskim zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym - przypomina dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. - Od kilku lat obserwuje się silny rozwój technologii konwersji energii, w tym wykorzystujących źródła odnawialne, oraz rozwoju pro-ekologicznych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dotychczasowe systemy pracujące w tym zakresie wymagają modernizacji lub wręcz zastąpienia nowymi, spełniającymi obowiązujące restrykcje związane z wykorzystaniem energii pierwotnej oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne. W związku z tym należy się spodziewać, że w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowe bardziej ekologiczne i bardziej ekonomiczne rozwiązania.

Przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

- matematyka,

- fizyka lub chemia,

- język obcy nowożytny,

w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

- matematyka lub fizyka lub chemia,

- język obcy nowożytny.

Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku. 

Galeria

Zobacz również