Dotacje na aktywną integrację i ekonomię społeczną

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, które mają pomóc ludziom ubogim, zagrożonym wykluczeniem. Zdecydował również o dofinansowaniu projektów związanych z ekonomią społeczna.

Obraduje Zarząd Województwa Podlaskiego /fot. wrotapodlasia.pl/

Obraduje Zarząd Województwa Podlaskiego /fot. wrotapodlasia.pl/

Zarząd Województwa przyznał 6,1 mln zł dofinansowania na pięć projektów, które wzięły udział w konkursie w ramach działania 7.1 (Rozwój działań aktywnej integracji). Nabór trwał od czerwca do lipca 2017 roku.

Dzięki tym pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego instytucje i organizacje będą mogły pomóc osobom ubogim, wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem wrócić do samodzielności i aktywności. Zostaną one objęte opieką indywidualną, terapią, wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych. Wszystko po to, by mogły wrócić na rynek pracy i stać się samodzielne:

- Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych z Białegostoku - otrzyma 955 tys. zł. Pomoże 60 osobom zamieszkałym w powiecie hajnowskim, bielskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, białostockim i sokólskim; 

- Fundacja Szansa dla Niewidomych - uzyska 1,6 mln zł dotacji na powrót do pracy 150 mieszkańców powiatu hajnowskiego, sokólskiego, białostockiego i miasta Białystok;

- Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej - otrzyma 950 tys. zł na wsparcie 60 osób zamieszkałych w powiecie augustowskim, kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim, grajewskim i monieckim;

- Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii przeznaczy 1,7 mln zł dofinansowania na aktywizację zawodową 120 osób z miasta Białystok, powiatu białostockiego, sokólskiego, monieckiego, augustowskiego, grajewskiego, bielskiego i hajnowskiego;

- HUMANEO otrzyma 910 tys. zł. dotacji na pomoc 90 osobom z powiatu sejneńskiego, sokólskiego i hajnowskiego w uzyskaniu samodzielności.

Dofinansowanie z RPOWP otrzymały również dwa inne projekty. Oba w ramach działania 7.3, czyli wzmocnienie roli ekonomii społecznej. 

Jeden z nich, Fundacji Biznes i Prawo, uzyskał dofinansowanie w konkursie przeprowadzonym w czerwcu i lipcu 2017 roku. Fundacja otrzyma 3,5 mln zł na wzmocnienie roli ekonomii społecznej w subregionie bielskim. Celem tego projektu będzie tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w nich. Przedsięwzięcie ma pomóc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Otrzymają wsparcie na założenie przedsiębiorstwa społecznego, jego rozwój lub zwiększenie zatrudnienia w nim, doradztwo zawodowe, biznesowe, prawne, finansowe, księgowe, szkolenia.

Natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku otrzyma 1,2 mln na projekt pozakonkursowy (bo jest jedyną instytucją mogącą prowadzić takie działania) - na koordynację i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Celem projektu jest m.in. wzmacnianie współpracy samorządów, urzędów pracy i ośrodków ekonomii społecznej, tworzenie regionalnych sieci współpracy, wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej.

Źródło: UMWP

Zobacz również