DOKUMENT. Granice zamknięte, ograniczenie ruchu granicznego

Od dziś (niedziela 15.marca 2020 r.) rząd wprowadza ograniczenia w przekraczaniu granicy państwa. Zamyka niektóre przejścia graniczne, na innych wprowadza ograniczenia w odprawach. Wszyscy wjeżdżający do kraju muszą przez dwa tygodnie pozostać w izolacji i poddać się domowej kwarantannie. Wszystko to jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikujemy treść tego dokumentu, by każdy mógł się zorientować, jak to teraz wygląda.

Przejście graniczne Bobrowniki /fot. POSG/

Przejście graniczne Bobrowniki /fot. POSG/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. Poz. 435) 

w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych 

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zawiesza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Załącznik nr 1 

a) granica państwowa z Federacją Rosyjską

1. Gołdap - Gusiew - drogowe 

2. Gronowo - Mamonowo - drogowe 

b) granica państwowa z Republiką Białoruś

1. Rudawka - Lesnaja - rzeczne 

2. Białowieża - Piererow - drogowe 

3. Sławatycze - Domaczewo - drogowe 

4. Połowce - Pieszczatka - drogowe 

5. Czeremcha - Wysokolitowsk - kolejowe 

c) granica państwowa z Ukrainą

1. Zosin - Ustiług - drogowe 

2. Dołhobyczów - Uhrynów - drogowe 

3. Hrebenne - Rawa Ruska - kolejowe 

4. Budomierz - Hruszew - drogowe 

5. Medyka - Szeginie - drogowe 

6. Krościenko - Smolnica - drogowe 

7. Krościenko - Chyrów - kolejowe 

§ 2. Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, których wykaz, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

Załącznik nr 2: 

a) granica państwowa z Federacją Rosyjską

1. Braniewo - Mamonowo - kolejowe - towarowy - całodobowo 

2. Bezledy - Bagrationowsk - drogowe - osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy - pojazdami o nacisku na oś do 8 t wykonującymi przewozy międzynarodowe - całodobowo 

3. Głomno - Bagrationowsk - kolejowe towarowy - całodobowo 

4. Skandawa - Żeleznodorożnyj  - kolejowe towarowy - całodobowo 

5. Grzechotki - Mamonowo II - drogowe osobowy: samochodami osobowymi *, towarowy - całodobowo 

b) granica państwowa z Republiką Białoruś

1. Kuźnica Białostocka - Grodno - kolejowe towarowy - całodobowo 

2. Kuźnica Białostocka - Bruzgi - drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy - całodobowo 

3. Bobrowniki - Bierestowica - drogowe osobowy: samochodami osobowymi, towarowy - całodobowo 

4. Zubki Białostockie - Bierestowica - kolejowe towarowy - całodobowo 

5. Siemianówka - Swisłocz - kolejowe towarowy - całodobowo 

6. Kukuryki - Kozłowiczy - drogowe towarowy - całodobowo 

7. Terespol - Brześć - kolejowe towarowy - całodobowo 

8. Terespol - Brześć - drogowe osobowy: samochodami osobowymi* - całodobowo  

  

c) granica państwowa z Ukrainą

1. Dorohusk - Jagodzin - drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy - 

całodobowo 

2. Dorohusk - Jagodzin - kolejowe towarowy - całodobowo 

3. Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński - kolejowe towarowy - całodobowo 

4. Hrebenne - Rawa Ruska - drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy -  

całodobowo 

5. Werchrata - Rawa Ruska - kolejowe towarowy - całodobowo 

6 Korczowa - Krakowiec - drogowe osobowy: samochodami osobowymi*, towarowy - całodobowo 

7. Przemyśl - Mościska - kolejowe towarowy - całodobowo 

* W powyższych przejściach granicznych w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej przekraczać granicę państwową będą mogli:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, 

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, 

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35); 

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

§ 3. 1. Ogranicza się od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych: 

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; 

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; 

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35); 

8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński  

Zobacz również