Dla młodych i starszych. W gminach powstaną: świetlica, dom pomocy i centrum aktywności

Dzienny Dom Pomocy w Orli, Centrum Aktywności Lokalnej w Bielsku Podlaskim oraz świetlica środowiskowa w Gibach - te projekty otrzymają wsparcie dzięki czwartkowej (15.10) decyzji zarządu.

Źródło: UMWP

Źródło: UMWP

W miejscowości Orla powstanie Dzienny Dom Pomocy (DDP), z którego usług skorzystają najstarsi mieszkańcy gminy. W tym celu zostanie przebudowany budynek po byłym Ośrodku Zdrowia. Zakres zaplanowanych prac obejmuje m. in. wymianę pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wstawienie okien i drzwi oraz wykonanie elewacji. Zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne, elektryczne a także zakupione odpowiednie wyposażenie. Dom na co dzień będzie mógł przyjąć 15 osób, które zostaną otoczone szczególną troską przez specjalistyczną kadrę. Opieka i pomoc w czynnościach dnia codziennego, zajęcia sportowe, kulturalne mają jeden cel - aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osób starszych. Przyznane fundusze na utworzenie DDP to ponad 800 tys. zł. Nabór na tego typu projekty prowadziła LGD Puszcza Białowieska. 

Z kolei we wsi Widowo w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski powstanie Centrum Aktywności Lokalnej. Dzięki remoncie budynku świetlicy wiejskiej polegającym na dociepleniu ścian, wymianie podłogi, stolarki drzwiowej, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej - wieś Widowo zyska nowy obiekt infrastruktury społecznej. Dodatkowo z dotacji zostanie sfinansowane utwardzenie dojścia do obiektu, przygotowanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie miejsc parkingowych. Prace remontowe Centrum zostaną zakończone w maju 2021 roku. Nowe miejsce będzie przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności dla dzieci z rodzin wielodzietnych korzystających długotrwale z pomocy społecznej. Dzieci będą miały spokojne miejsce do nauki, gdy pojawiają się problemy i trudności wychowawcze. A ich rodzice otrzymają pomoc w pełnieniu obowiązków rodzinnych. Na ten cel gmina Bielsk Podlaski otrzymała ponad 360 tys. zł a projekt został zgłoszony do naboru organizowanego przez LGD Puszcza Białowieska.

Gmina Giby będzie mieć nową świetlicę środowiskową - powstanie ona w Głębokim Brodzie. W projekcie zaplanowano przebudowę istniejącego budynku, przewidziano szereg prac: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, ułożenie podłóg, remont instalacji c. o., instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Do świetlicy zostanie zakupione wyposażenie: krzesła, stoły, telewizor, zestaw mebli, kuchenka mikrofalowa, głośnik przenośny z mikrofonem. Działalność nowej świetlicy będzie nakierowana na animowanie społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie to miejsce gdzie pomaga się dzieciom w nauce, organizuje wolny czas, rozwija zainteresowania czy umiejętności. Dotacja dla gminy na ten cel to ponad 140 tys. zł. Nabór w tym zakresie prowadziła LGD Stowarzyszenie Suwalsko - Sejneńskie.  

Całkowita wartość wszystkich wspartych projektów to blisko 1,7 mln zł z czego dotacja wynosi blisko 1,4 mln zł. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz również