15 milionów złotych na Centrum Kompetencji BOF

Konkurs organizowany przez Białostocki Obszar Funkcjonalny w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki został rozstrzygnięty i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

www.wrotapodlasia.pl

www.wrotapodlasia.pl

Dofinansowanie w wysokości ponad 15 mln złotych otrzyma projekt Centrum Kompetencji BOF - innowacyjne w skali regionu, kraju i Europy przedsięwzięcie, którego zadaniem będzie koordynacja procesu modernizacji i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Centrum będzie funkcjonowało od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2021 roku. Do ich zadań należeć będzie prowadzenie cyklicznych badań popytu na kompetencje w 600 firmach działających na terenie BOF w celu zidentyfikowania luk kompetencyjnych co będzie podstawą do zmiany na tym polu edukacji szkół zawodowych na terenie BOF i systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.

Centrum będzie też opracowywało i aktualizowało rekomendacje, katalogi nowych kierunków nauczania. Opracuje program rozwoju i optymalizacji szkolnictwa zawodowego na terenie BOF. Stworzy też innowacyjny w skali kraju system walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych. Opracuje też poradnik metodyczny doradztwa kompetencji oraz nowoczesne pakiety edukacyjne w formie programów i e-zasobów.

Stworzone też zostanie innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji. To miejsce, gdzie będzie prowadzona ocena predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji metodą próbkowania pracy.

Wsparciem zostanie objęte 13 szkół zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonowania, 600 firm z terenu BOF w zakresie badania popytu na kompetencje.

Całkowita wartość projektu to ponad 16 mln, kwota dofinansowania to 15 208 645,84 zł.

Zobacz również