10 milionów na rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu w Białymstoku

Ponad 10 mln zł otrzyma UwB z Ministerstwa Nauki na rozwój potencjału badawczego nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowienia. Dofinansowanie przyznano w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Siedziba rektoratu UwB [fot. K. Dziedzik UwB]

Siedziba rektoratu UwB [fot. K. Dziedzik UwB]

Jak informuje Katarzyna Dzedzik, rzecznik prasowy UwB, interdyscyplinarny projekt pt. „Regionalna inicjatywa doskonałości dla nauk społecznych Uniwersytetu w Białymstoku” będzie realizowany od 2024 do 2027 r. na czterech wydziałach UwB: Wydziale Prawa, Wydziale Ekonomii i Finansów, Wydziale Socjologii oraz Wydziale Zarządzania. 

– Dofinansowanie z RID pozwoli nam na pokrycie wielu wydatków, jakie wiążą się z upowszechnianiem rezultatów pracy naukowej. Środki te przeznaczymy m.in. na zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu. Będziemy też mogli wydać więcej monografii w renomowanych wydawnictwach. Nasi pracownicy będą mogli liczniej uczestniczyć w stażach zagranicznych, a także wyjeżdżać na konferencje naukowe za granicą – wylicza prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. 

Największa podlaska uczelnia zamierza także zatrudnić profesorów wizytujących z ośrodków liczących się na naukowej mapie świata, a także organizować międzynarodowe konferencje naukowe w Białymstoku. Jednym z celów RID na Uniwersytecie w Białymstoku jest też zwiększenie liczby realizowanych tu projektów naukowych. 

- W ramach RID będziemy finansować projekty badawcze wyłaniane w drodze wewnętrznych, uczelnianych konkursów, co ma szczególne znaczenie w świetle zmniejszającego się finansowania badań przez Narodowe Centrum Nauki. Jestem przekonana, że tak jak w przypadku poprzedniego RID, realizowanego przez naszych filologów, zwiększy się udział badaczy UwB w grantach międzynarodowych będących pokłosiem staży naszych pracowników w ośrodkach zagranicznych – dodaje prof. Święcicka.

Ważnym elementem projektu jest także dydaktyka. Uniwersytet w Białymstoku planuje rozwijać metody dydaktyczne, które podniosą poziom kształcenia, np. tutoring. Na wydziałach zaangażowanych w RID uruchomione będą trzyletnie programy tutoringowe. W sumie weźmie w nich udział 9 tutorów, którzy obejmą indywidualnym wsparciem 9 zdolnych studentów (potencjalnych kandydatów do szkół doktorskich). Kadra weźmie udział w szkoleniach metodologicznych, a doświadczenia z realizacji tutoringu i badania nad tą metodą dydaktyczną pozwolą na opracowanie publikacji zawierającej analizę przeprowadzonych zajęć, zastosowanych metod, opis efektów oraz rekomendacje.

Uniwersytet w Białymstoku uzyskał finansowanie w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” po raz drugi. W latach 2019-2022 uczelnia realizowała projekt „Doskonalenie obszaru nauk humanistycznych i społecznych na Uniwersytecie w Białymstoku poprzez umiędzynarodowienie oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu” (dofinansowanie wyniosło blisko 8,8 mln zł). 

Źródło: UwB

Zobacz również