Podlaskie firmy walczą o miliony na działalność międzynarodową

Kilka milionów złotych może otrzymać Klaster Obróbki Metali. Wartość projektu to blisko 6 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi prawie 4 mln zł. Wniosek, skierowany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o dotację na tzw. internacjonalizację, czeka właśnie na rozpatrzenie.

Janusz Poulakowski

Janusz Poulakowski

Jeśli decyzja będzie pozytywna, firmy z województwa podlaskiego zyskają środki, które pozwolą im na większą aktywność na rynkach międzynarodowych, udział w targach, tym samym zwiększenie rozpoznawalności marek z naszego regionu na świecie. To niewątpliwa szansa na szeroką promocję, a w efekcie szybszy rozwój rodzimego biznesu. Klaster Obróbki Metali, zrzeszający 90 podmiotów i partnerów strategicznych nie tylko z Podlasia, ale i innych części kraju, aplikuje o pieniądze przeznaczone na umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Wartość wniosku jest równa możliwemu, przewidzianemu limitowi na to działanie, czyli prawie 6 mln zł. Łącznie złożono 13 projektów na kwotę 31 mln zł, co daje średnią wartość projektu na poziomie 2,5 mln zł.

- Za popularnym terminem "internacjonalizacja" kryje się udzielenie wsparcia dla Klastra - koordynatora i członków - na zwiększenie aktywności na rynkach zagranicznych. Ma to prowadzić do zwiększenia eksportu, a co za tym idzie - wzmocnienia pozycji międzynarodowej danej firmy. Z kolei dla samego koordynatora, jakim jest Klaster, internacjonalizacja oznacza działania związane ze wzrostem rozpoznawalności organizacji na arenie międzynarodowej, promocję wszystkich uczestniczących podmiotów, dostarczenie narzędzi i rozwiązań dla firm pomagających im podnieść konkurencyjność swoją oraz produkowanych wyrobów, usług - wyjaśnia,Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM, odpowiedzialny za procesy szeroko pojętej internacjonalizacji, umiędzynarodowienia.

Firmy, które zgłosiły akces o wsparcie finansowe, najczęściej aplikowały o dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i wystawach, dostęp do zagranicznych laboratoriów, umożliwiających im uzyskanie certyfikatów i dostęp do rynku, oraz pozyskanie specjalistycznego doradztwa eksportowego, dostęp do baz danych i wywiadowni gospodarczych.

- W latach 2017 i 2018 planujemy wziąć udział w kilkudziesięciu imprezach targowych. Zamierzamy jako Klaster z firmami członkowskimi promować nie tylko podlaski biznes, ale i całą branżę metalową podczas wydarzeń w kraju, Europie, także na innych kontynentach - zapowiadaPoulakowski.

- Trzeba przy tym pamiętać, że zrzeszamy firmy nie tylko z naszego regionu, ale i innych części kraju.

Kiedy można spodziewać się rozpatrzenia złożonego wniosku? Zdaniem Janusza Poulakowskiego ocena projektu i decyzja o przyznaniu finansowania przyjdzie w marcu tego roku. Dokładna data nie jest znana, ale wnioskujący zaciskają mocno kciuki za powodzenie. A tych jest niemało. Do projektu Klastra przystąpiło bowiem 20 firm członkowskich, w tym 15 zaliczanych do MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz pięć dużych spółek.

Konkurs o dofinansowanie, o które występuje KOM, dotyczy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój", oś priorytetowa: "2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", działanie: "2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie: "2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych", nr naboru: "2", rodzaj projektu: "Konkursowy", tytuł projektu: "Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali".

- KOM to właśnie taka swoista "Inteligentna Super Fabryka". Zrzeszone firmy rywalizują bowiem co prawda ze sobą, ale potrafią przy tym efektywnie współpracować przy wymianie technologii, poszukiwaniu nowych rynków zbytu na swoje produkty, wspólnej promocji potencjału czy właśnie pozyskiwaniu środków na rozwój - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator-członek zarządu Klastra. - Nawet najmocniejsza, największa firma w niektórych aspektach nie jest w stanie osiągnąć tego, co wespół z kooperantami. "Inteligentna Super Fabryka 4.0" działa w systemie rozproszonym. Jej uczestnicy dysponują jednym z najnowocześniejszych zapleczy produkcyjno-usługowych w Europie.


Klaster Obróbki Metali obecnie liczy dokładnie 90 podmiotów (70 firm i 20 partnerów strategicznych - uczelnie samorządy, parki technologiczne, instytucje okołobiznesowe). Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach członkowskich to ponad 7600 osób, roczny przychód firm klastrowych plasuje się na poziomie przeszło 1,6 mld zł, z czego eksport stanowi 40%.

Zobacz również