Klaster Obróbki Metali ma pieniądze na ekspansję międzynarodową

6 mln zł - tyle wynosi wartość projektu złożonego przez Klaster Obróbki Metali (KOM). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła właśnie konkurs dotyczący rozdziału środków na umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych. Pieniądze te będą przeznaczone na działania o zasięgu światowym.

foto. KOM

foto. KOM

KOM wraz z firmami członkowskimi dzięki wsparciu będzie mógł aktywniej uczestniczyć i promować polski biznes podczas największych imprez wystawienniczych oraz zaoferować szeroki wachlarz wsparcia eksportu, aby rywalizować z potentatami rynkowymi z całego świata. Oznacza to otwarcie nowych możliwości rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz podniesienie ich konkurencyjności.

Do projektu Klastra przystąpiło 20 firm członkowskich, w tym 15 zaliczanych do MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz pięć dużych spółek. Choć aplikacja została złożona na koniec 2016 r., to dopiero teraz PARP ogłosiła wyniki konkursu. Wartość złożonego wniosku wyniosła prawie 6 mln zł, czyli jest bliska największemu przewidzianemu limitowi. Dofinansowanie wynosi niemal 4 mln zł, reszta ma być udziałem uczestników projektu. Projekt KOM był kwotowo jednym z trzech największych w konkursie. Zwiększenie aktywności na rynkach zagranicznych w efekcie doprowadzi do wzrostu eksportu i wzmocnienia pozycji firm. Z kolei organizacja, jaką jest Klaster Obróbki Metali, zyska możliwość szerszej promocji wszystkich zrzeszonych przedsiębiorstw, nowe narzędzia pomagające im podnieść swoją konkurencyjność oraz produkowanych towarów i oferowanych usług.

- Firmy, które zgłosiły akces o wsparcie finansowe, najczęściej aplikowały o dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i wystawach, dostęp do zagranicznych laboratoriów, umożliwiających im uzyskanie certyfikatów i dostęp do rynku, oraz pozyskanie specjalistycznego doradztwa eksportowego, dostęp do baz danych i wywiadowni gospodarczych - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM.

Konkurs o dofinansowanie z PARP dotyczył programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój", oś priorytetowa: "2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", działanie: "2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie: "2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych", tytuł projektu: "Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali". Łącznie na kwotę 31 mln zł złożonych zostało 13 projektów, pieniądze otrzyma 10 z nich.

Klaster Obróbki Metali w 2017 i 2018 r. planuje uczestnictwo w kilkudziesięciu wydarzeniach targowych w Polsce, Europie, na świecie, by promować branżę metalową z województwa podlaskiego i innych regionów kraju. Członkami KOM są nie tylko podmioty z Podlasia, nie brakuje kolejnych chętnych do dołączenia.

Klaster Obróbki Metali posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Liczy blisko 100 podmiotów, w skład których wchodzą firmy i partnerzy strategiczni - uczelnie samorządy, parki technologiczne, instytucje okołobiznesowe. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach członkowskich to ponad 7,6 tys. roczny przychód firm klastrowych plasuje się na poziomie przeszło 1,6 mld zł, z czego eksport stanowi 40 proc.

Zobacz również