Obradowała Grupa Robocza Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Spotkanie online dotyczyło m.in. podsumowania pracy i wykonania budżetu za rok 2021 Domu Polski Wschodniej (DPW) w Brukseli. Włodarze pięciu województw: podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego rozmawiali też o planach na najbliższe miesiące.

Podlaskie reprezentował wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz [fot. UMWP]

Podlaskie reprezentował wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz [fot. UMWP]

Dom Polski Wschodniej (East Poland House) to instytucja, która powstała w celu pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Placówka powstała na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Koordynatorami działalności DPW są rotacyjnie marszałkowie poszczególnych województw.

Szczegółowe zadania Domu Polski Wschodniej:

  • Reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi
  • Monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów
  • Informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych
  • Promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej
  • Lobbowanie na rzecz rekomendacji skierowanych do Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej w zakresie programów regionalnych
  • Wsparcie Marszałka Województwa Lubelskiego w pracach Komitetu Regionów
  • Dzięki wspólnemu przedstawicielstwu regiony mogą lepiej wykorzystywać szanse rozwojowe, a co za tym idzie wspólny potencjał województw Polski Wschodniej.

Dom Polski Wschodniej w ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, które uwzględniają potrzeby wszystkich regionów wchodzących w skład DPW. Pozwala to na optymalizację kosztów i prezentację wspólnych przewag konkurencyjnych i potencjału gospodarczego całego makroregionu. 

źródło: UMWP

Zobacz również