BIA24 - Regulamin
Regulamin

Wstęp


1. Portal Internetowy bia24.pl, udostępniany jest użytkownikom przez spółkę bia24 sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40C lok.102 (15-472 Białystok) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000627731 kapitał zakładowy 5.000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5423258352, zwaną dalej Usługodawcą lub "bia24.pl".
2. Zasady działania portalu bia24.pl określa niniejszy regulamin.
3. Regulamin określa zasady ogólne dotyczące prawnych podstaw do korzystania z portalu bia24.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą połączenia się poprzez sieć Internet z portalem bia24.pl przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu bia24.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownicy oświadczają, iż z chwilą korzystania z portalu bia24.pl zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie lub też sądy polubowne.
 
DEFINICJE
 
1. Portal Internetowy bia24.pl- zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki bia24 sp. z o.o. i dostępna pod adresem www.bia24.pl.
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu bia24.pl oraz Usług dostępnych w portalu bia24.pl.
3. Partner - każdy podmiot współpracujący z bia24.pl na podstawie stosownych umów reklamowych, barterowych czy też innego rodzaju umów komercyjnych, które podlegają jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w portalu bia24.pl, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez bia24.pl lub Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych np. mapy, rozkłady jazdy,
c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet poprzez min. Zakup reklam, płatnych wizytówek firm, płatnych ogłoszeń.
5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU bia24.pl
 
1. W ramach portalu bia24.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym przy użyciu urządzenia przez siebie obsługiwanego.
b) korzystać z katalogów, ogłoszeń,  map itp.;
d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy zakupu oraz umowy o świadczenie usług np. reklamowych.
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w portalu bia24.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem portalu bia24.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej bia24.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu bia24.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej bia24.pl
4. Poza usługami komercyjnymi tj. komercyjnych ogłoszeń, komercyjnych ekspozycji reklam, komercyjnych wpisów do katalogów firm, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w portalu bia24.pl jest bezpłatne.
5. W portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.
7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w portalu bia24.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część portalu bia24.pl i prezentowanych w nim Materiałów.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalem bia24.pl prosimy kierować na adres: biuro@bia24.pl

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal bia24.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu bia24.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w portalu bia24.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w portalu bia24.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami.
3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w portalu bia24.pl nie powoduje nabycia przez Użytkownika żadnych praw ani też licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z portalu bia24.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet portalu bia24.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w portalu bia24.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
5. Zamieszczając Materiały czy też wpisy w portalu bia24.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach portalu bia24.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
             
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU bia24.pl

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu bia24.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminacje rasowe, etniczne, ze względu na płeć, wyznanie itp.
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy oraz niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych lub jakichkolwiek innych o charakterze erotycznym.
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów bezpieczeństwa.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w portalu bia24.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki Użytkownik korzysta z portalu bia24.pl i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki. Dodatkowo Użytkownik opowiada za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika
2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
3. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminie Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w portalu bia24.pl treści, w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w portalu bia24.pl
d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z portalu bia24.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane 'cookies" (dalej: pliki "cookies") lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w portalu bia24.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bia24.pl, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 

DANE OSOBOWE
 
1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w portalu bia24.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w portalu bia24.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest bia24.pl z siedzibą w Białymstoku przy  ul. Ciepła 40C lk 102., 15-472 Białystok, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres bia24 sp. z o.o.., ul. Ciepła 40C lk 102., 15-472 Białystok lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@bia24.pl W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z usług, serwisów portalu bia24.pl  jest prawo polskie.
2. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w portalu bia24.pl Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej portalu bia24.pl