Twórcy mogą ubiegać się o stypendia. Trwa nabór wniosków

Do 2 maja młodzi twórcy, zajmujący się działalnością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 lat, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata, program stypendium i harmonogram pracy, uzasadnienie celowości przyznania stypendium, informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach przedstawioną chronologicznie, wysokość wnioskowanej kwoty, informację o otrzymanych stypendiach w trzech ostatnich latach i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Stypendium może zostać przyznane na realizację przedsięwzięcia rozumianego jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane. Tematyka i zakres projektów powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły na stronie internetowej Miasta Białystok.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również