BIA24 - VIDEO. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Wiadomości

VIDEO. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2020-05-26 15:21:44

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram rekrutacji:

- 15 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,


- 26 czerwca 2020 r. - 10 lipca 2020 r. do godz. 15 - czas na dostarczenie [do pierwszej z trzech wybranych szkół] świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,


- 31 lipca 2020 - 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15 - czas na dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,


- 12 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,


- 19 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.


Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. będą wydawały także skierowania na badania lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Istotny w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym jest brak tzw. postępowania uzupełniającego. Co to znaczy? W najprostszym znaczeniu: uczeń, który nie znalazł się na ogłoszonej liście kandydatów przyjętych do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do placówki decyzją dyrektora danej szkoły od 19 sierpnia 2020 r.


W tym roku absolwent szkoły podstawowej może wybrać tylko trzy szkoły ponadpodstawowe, w których chciałby się uczyć. Wskazuje je we wniosku, w kolejności od najbardziej pożądanej szkoły do najmniej. Wniosek składa tylko do jednej szkoły (tej wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku).


W ogólnych wytycznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki (np. oświadczenie o wielodzietności, o samotnym wychowywaniu, o niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny) będzie można składać elektronicznie.


W przypadku wielu szkół w Białymstoku:

- wniosek może być uzupełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły

lub

- wniosek może być wydrukowany, wypełniony odręcznie, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego i kandydata do szkoły, następnie zeskanowany lub sfotografowany za pomocą telefonu i wysłany na adres email szkoły.


W sytuacji braku możliwości technicznych wydrukowania wniosku w wielu szkołach, będzie on dostępny w wersji papierowej w budynku szkoły (przy wejściu). Rodzic będzie mógł uzupełnić wniosek na miejscu, a następnie złożyć go w sekretariacie szkoły. Z zapewnieniem zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.autor BIA24
Ewa Sokólska
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej