BIA24 - Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmianę RPOWP 2014-202071173
Biznes i Technologie

Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmianę RPOWP 2014-202071173

2021-01-04 10:40:21
Bia24.pl Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmianę RPOWP 2014-202071173
/źródło: Wrota Podlasia/

Komisja Europejska dzięki podjętym (18.12) decyzjom pozwala na lepsze wykorzystanie pozostałych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) w walce z pandemią koronawirusa oraz niwelowanie negatywnych jej skutków.

Na ten cel przeznaczono około 72,2 mln euro. Zmiany będą dotyczyć przesunięcia środków w ramach i pomiędzy funduszami (około 5 mln euro z EFS do EFRR), modyfikacji wartości docelowych wskaźników, dodania wskaźników związanych z COVID-19 oraz zastosowania tymczasowego 100% współfinansowania dla osi I i osi VIII Regionalnego Programu.


Główne zmiany:

Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu:

- 19 mln euro (dotacje) i 0,8 mln euro (pożyczki) zostanie przekierowane na wsparcie kapitału obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;

- 10 mln euro zostanie udostępnione w postaci kredytów inwestycyjnych na dalsze wsparcie przedsiębiorstw i dostosowanie ich działalności do funkcjonowania w czasie pandemii.

Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

- 16,5 mln euro przeznaczone jest na wsparcie 18 tys. przedsiębiorców i pracowników zagrożonych utratą pracy. Pomoc uzyskają również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe w zakresie współpracy finansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Oś III Kompetencje i kwalifikacje

- 7,7 mln euro jest przeznaczone na rozszerzenie projektów edukacyjnych o aspekt nauczania na odległość oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom odpowiednich warunków do nauki na odległość poprzez zakup laptopów i mobilnego Internetu.


Oś VII Poprawa spójności społecznej

- 0,9 mln euro skierowane jest do 39 domów opieki na zakup sprzętu medycznego i ochronnego, przygotowanie miejsc do kwarantanny oraz zatrudnienie nowych pracowników w celu wsparcia osób najbardziej narażonych (chorych, starszych, z niepełnosprawnościami).


Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej:

- 15,7 mln euro zostanie przekierowane na rozszerzenie zakresu interwencji wspierającej diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19. Będzie to wsparcie na zakup niezbędnego sprzętu osobistego i medycznego oraz prace remontowo-budowlane w szpitalach.

 - 1,5 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Pomocą zostanie objętych 95 szkół w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Działania będą skierowane na poprawę bezpieczeństwa i jakości edukacji, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia teleinformatyczne.


Dzięki tak dużemu wsparciu, zarówno jednostki ochrony zdrowia, przedsiębiorcy, jak i inne podmioty, otrzymują niezwykle potrzebną w obecnej sytuacji pomoc.


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej