BIA24 - #8 PORADY PRAWNE. Windykacja - lek na nieuczciwych kontrahentów
Wiadomości

#8 PORADY PRAWNE. Windykacja - lek na nieuczciwych kontrahentów

2018-07-11 13:01:38
Bia24.pl #8 PORADY PRAWNE. Windykacja - lek na nieuczciwych kontrahentów
/pixabay.com/

Sprzedałeś towar i nie otrzymałeś zapłaty? Pożyczyłeś pieniądze i nie możesz ich odzyskać? Ten artykuł jest lekiem na nieuczciwych kontrahentów.

Zaciągając zobowiązanie, stajemy się stroną stosunku prawnego. W praktyce dochodzi do sytuacji, gdzie w ramach spełnienia świadczenia, dłużnik powinien uiścić na rzecz wierzyciela wymaganą należność. Zdarzają się przypadki, gdy po upływie terminu do wykonania zobowiązania odzyskanie wspomnianej należności okazuje się bezskuteczne.


Wyróżnia się kilka sposobów windykacji należności, które tu pokrótce omówimy: windykacja polubowna, windykacja sądowo-egzekucyjna, zlecenie tej czynności kancelarii windykacyjnej. 


WINDYKACJA POLUBOWNA 


W windykacji polubownej wierzyciel zmierza do zakończenia sprawy poprzez motywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty wymaganych należności bądź nakłonienie go do zawarcia ugody. Windykacje polubowną można prowadzić za pomocą rozmaitych instrumentów, takich jak np. próby kontaktu z drugą stroną umowy, poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i konsekwencjach niespłacenia długu. 


Niewątpliwie korzystny argument zastosowania polubownej windykacji to niższe koszty tego typu działań w porównaniu do trybu sądowo-egzekucyjnego oraz czas, w którym możliwe jest odzyskanie zaległej należności. Jednak należy mieć na uwadze, że dobrowolne metody wyegzekwowania należności zależą w dużej mierze od podjęcia odpowiednich czynności i kroków ze strony wierzyciela, jak również od dobrej woli dłużnika.


WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA


Druga, wspomniana już metoda windykacji o charakterze sądowo-egzekucyjnym, opiera się w dużej mierze na przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego. Jej celem jest otrzymanie prawomocnego wyroku, dzięki któremu istnieje możliwość zwrócenia się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika, co wiąże się ze ściągnięciem należności. W przeciwieństwie do windykacji polubownej ma ona charakter bardziej sformalizowany, polega na zastosowaniu odpowiednich środków prawnych, takich jak: wezwanie do zapłaty, pozew, tytuł egzekucyjny, a także skierowanie sprawy do komornika sądowego. 


Postępowanie sądowe polega na złożeniu pozwu do sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania bądź siedzibie dłużnika. Jeśli po wydaniu wyroku sądu nakazującego dłużnikowi uiszczenie wymaganej wierzytelności, uchyla się on od obowiązku, wyrok ten pod postacią tytułu wykonawczego może być skierowany przez wierzyciela do kancelarii komorniczej, gdzie komornik będzie miał podstawę do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie roszczenia wierzyciela w drodze przymusu, tj. niezależnie od woli dłużnika. 


Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z treścią art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego jest tytuł wykonawczy, który to jest tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Co do zasady postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela. 


W porównaniu do windykacji polubownej, windykacja sądowo-egzekucyjna wyróżnia się większą skutecznością. Dodatkowo wszczęcie windykacji sądowo-egzekucyjnej umożliwia przerwanie biegu terminu przedawnienia. Negatywnym aspektem są w tym przypadku wyższe koszty postępowania niż w przypadku windykacji polubownej oraz znacznie wydłużony okres czasu odzyskania wierzytelności tj. poczynając od wezwania do zapłaty dłużnika do dnia przeprowadzenia skutecznej egzekucji.


ZLECENIE CZYNNOŚCI KANCELARII WINDYKACYJNEJ


Trzeci powszechny sposób odzyskania należności to zlecenie czynności kancelarii windykacyjnej, które specjalizują się w tego typu przypadkach, zajmując się przy tym wszystkimi formalnościami i zagadnieniami prawnymi. Wskazana opcja jest uważana za sprawną i skuteczną, ale bez wątpienia wiąże się ona z wyższymi kosztami, wynikającymi z charakteru takiej profesjonalnej usługi. Trzeba jednak brać pod uwagę możliwość przeprowadzenia windykacji na koszt dłużnika. 


Poza przedstawionymi tu sposobami egzekwowania należności coraz więcej osób zaczyna korzystać z portali internetowych umożliwiających przeprowadzenie samodzielnej windykacji online, które umożliwiają np. generowanie pism o charakterze windykacyjnym, negocjacje z dłużnikiem, złożenie pozwu do sądu czy też wystawienie długu na giełdę długów. 


Wybór najwłaściwszej metody będzie zawsze uzależniony od konkretnej sytuacji i charakteru stosunku prawnego łączącego dłużnika z wierzycielem. Czasami wystarczy polubowne załatwienie sprawy, które nie wiąże się przy tym ze znacznymi kosztami. Kiedy przedmiot sprawy wydaje się być bardziej skomplikowany, warto powierzyć tę kwestię specjalistom, którzy mają swoje sposoby, ale działają jednocześnie zgodnie z literą prawa.  

autor BIA24
Karol Pilecki, radca prawny
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej